For aller siste gang - Om verdighet i stell av døde

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling

Abstract

Formål: Studiens formål er å forstå hvordan sykepleiere ivaretar verdighet ved stell av døde i sykehus. Teori: Funn fra tidligere forskning viser at sykepleiere opplever respekt og verdighet som viktig og grunnleggende anliggender når de steller døde mennesker og støtter deres pårørende. De steller døde som om de skulle vært levende, og tid og ro er avgjørende for at stellet blir verdig. Ved hjelp av aktuell litteratur og vitenskapsteori er det gjort rede for sentrale begrep som døden, stell av døde og verdighet. Kroppsfenomenologen Maurice Merleau-Pontys tenkning vektlegges i forhold til distinksjonen mellom subjekt og objekt. Emmanuel Levinas’ tenkning om ansiktet og ansvaret for ”den Andre” redegjøres for i forbindelse med stell av døde. Kari Martinsen om sentimental omsorg er også gjort rede for i tilknytning til sykepleieren og den døde. Metode: Studien er gjennomført i et fenomenologisk perspektiv, som anses som beste tilnærming for å undersøke informantenes subjektive erfaringer. Data er innhentet ved hjelp av kvalitative dybdeintervju samt ett fokusgruppeintervju av de samme informanter. Intervjuene har foregått i perioden oktober-november 2015. Syv kvinnelige sykepleiere deltok i studien, der alle arbeider ved den samme lindrende avdelingen på et sykehus i Norge. Resultater: Funnene fra studien er presentert gjennom tre hovedkategorier: døden, dødens omgivelser og sykepleieren og den døde. Disse kategoriene er igjen diskutert under tre hovedtemaer: overgangen mellom liv og død, betydningen av dødens omgivelser samt kompetanse og ivaretakelse av verdighet. Konklusjon: Funn fra denne studien viser hvordan sykepleiere gjennom sine handlinger ivaretar verdighet i stell av døde. Gjennom faglig kunnskap og refleksjoner samt normutvikling i fellesskap ivaretar sykepleierne denne verdigheten. Sykepleieren synes å gå igjennom tre faser i stell av døde, noe som bidrar til å avslutte relasjonen de har hatt til pasienten.
Title: ”For the last time – dignity in after-death care” Purpose: The aim of this study is to understand how nurses in hospitals ensure dignity in after death care. Literature: Findings in prior studies reveal that nurses find respect and dignity as important and fundamental aspects of the after-death care and the immediate support of next of kin. Nurses do care to the recently dead as if they were still alive, where dignity during the last care is ensured trough peace and quiet. The latest science theory literature and publications have helped in guidance for central concepts like death, care of the dead and dignity. Maurice Merleau-Ponty, who developed the phenomenology of perceptional philosophy have been emphasized in relation to the distinction between subject and object. Emmanuel Levinas’ thinking regarding the face and responsibility for “the Other” is taken into account for during the last care. Kari Martinsen’s thinking about sentimental care is also included in association with the nurse and the dead. Method: The study was conducted in a phenomenological perspective, which is considered to be the best approach to examine informants' subjective experiences. Data is obtained using qualitative depth interviews and one focus group interviewing the same informants. The interviews took place in the period from October to November 2015. Seven female nurses participated in the study, where everyone works at the same palliative unit at a hospital in Norway. Results: The findings of the study are presented in three main categories: death, death surroundings and the nurse and the dead. These categories are further discussed under three main themes: the transition between life and death, the meaning of death surroundings as well as competence and ensuring dignity. Conclusion: Findings from this study show how nurses through the actions done ensures dignity in care of the dead. Through knowledge and reflections and norm development jointly ensures the nurses that dignity. The nurse seems to go through three phases during the last care of the dead that helps the nurse to terminate the relationship they have had to the patient.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4652