Folkebiblioteket og frivilligheten: Frivilliges forventning og motivasjon

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Ved å bruke deskriptiv stakeholderteori som rammeverk presenterer denne studien resultatene fra en casebasert undersøkelse i Norge omkring hva motiverer de frivillige og hvordan deres forventninger til den frivillige oppgaven kan påvirke deres motivasjon. Studien er gjennomført via kvalitative forskningsintervju av 13 frivillige, med påfølgende diskursanalyse. Studien viser at de frivilliges innledende forventninger har effekt på deres oppgaveforståelse, rolleforståelse og hvilke belønningssystemer deres vedvarende motivasjon påvirkes av. I denne studien påvises hvordan tilbakemelding fra andre stakeholdere kan justere frivilliges forventinger og derved ha effekt på oppgaveforståelse, rolleforståelse og motivasjon.
Using descriptive stakeholder theory as lens, this study presents the results from a case-based study in Norway on what motivates volunteers and how their expectations towards their task can affect their motivation. The methodology used is qualitative research interviews of 13 volunteers, with subsequent discourse analysis. This study shows that the initial expectations within the volunteers have an effect on their understanding of their roles, their understanding of tasks and which reward systems their sustained motivation is influenced by. In this study, it is demonstrated how feedback from others can adjust the expectations of volunteers and thereby adjust how they understand their role, task and their and have an effect on their motivation.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7918