Fødselsangst og støttesamtale - et felles oppdrag og utfordring

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAJO;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Formål: Formålet var å få innsikt i hvordan jordmødrene opplevde at støttesamtale var til hjelp for kvinnen og jordmor i fødsel. Problemstilling: Å øke kunnskap om jordmødrenes erfaringer av fødselsomsorg til kvinner som har mottatt støttesamtale grunnet fødselsangst. Metode: Kvalitativ forskningsmetode med empirisk forskningsdesign. Rekrutteringen var strategisk utvalg. Data ble innsamlet gjennom 8 semistrukturerte individuelle intervjuer (n=8). Materialet ble analysert med kvalitativ innholdsanalyse. Resultater: Analysen resulterte i 3 temakategorier: Å møte fødselsangst på fødestuen; Utfordringer i fødselsopplegg; Å håndtere forventninger, og 6 sub-temakategorier: Første møtet med kvinnen; Ønskemål til støttesamtalen; Fødselsopplegg og utfordringer; Viten av fødselsangst; Tro versus ikke tro på samtalen; Syn på forventninger. Konklusjon: Gjennomført støttesamtale kan bidra til en bedre fødselsopplevelse for kvinnen og en bedre fødselsomsorg.
Purpose: The aim of this study was to gain an insight into the way in which midwives experienced supportive counselling to help the woman and midwife in childbirth. Topic question: To raise knowledge about the midwives' experience of maternity care to women who have had a support counselling due to birth anxiety. Method: A qualitative research method with empirical research design. Recruitment was a strategic selection. Data was collected through 8 semi- structured individual interviews (n = 8). The material was analyzed by qualitative content analysis. Results: The analysis findings resulted in 3 thematic categories: To meet birth anxiety in the delivery room; Challenges in birth planning; To handle expectations, and 6 sub-theme categories: The first meeting with the woman; Desires for the support counselling; Birth planning and challenges; Knowledge of birth anxiety; Belief versus not believing in the support counselling; A view of expectations. Conclusion: Implemented support counselling can contribute to a better birth experience for the woman and a better birthcare.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5477