Fanget i en "fremmed kropp". Sykepleiers erfaringer med kroppslige endringer hos pasienter i palliativ fase

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Hensikten med denne studien er å belyse hvilken betydning kroppslige endringer har for pasienter i den palliative fase ut fra sykepleiers perspektiv, og på hvilken måte sykepleier kan bidra til at pasienter om mulig forsoner seg med sin endrede kropp. Studien har et hermeneutisk design, og det er gjennomført intervjuer med åtte sykepleiere ved hospice i Norge. Resultatene presenteres i to hovedtemaer: Betydningen av kroppslige endringer og sykepleiers bidrag i forsoningsprosessen. Pasienters opplevelser beskrives som at de er fanget i en «fremmed kropp», kroppslig lidelse i form av avsky, skam og vemmelse, og at kroppslig forfall påminner om dødens alvor. Sykepleierne er opptatt av å hjelpe pasienter til å oppleve sammenheng og mening i sitt liv ved å invitere til samtaler, utføre godt stell, bruk av berøring/massasje i pleien og fremheving av det skjønne i og rundt pasienten. Studien avdekker at sykepleiere har for liten kunnskap og forståelse for kroppens betydning i palliativ fase.
The purpose of this study is to illuminate the significance of bodily changes of patients in the palliative care based on the nurses’ perspective. Further how nurses may help patients’ reconciliation with their changing body, if possible. Data were collected through qualitative interviews with eight nurses working at hospices in Norway. A hermeneutic approach was used for data interpretation. The results are summarized in two main topics: The importance of bodily changes and nurses’ contribution in the process of reconciliation. Patient`s experiences are described as being trapped in an «alien body», as bodily suffering in terms of disgust, as shame and loathing, and as the decay of their body reminding the patients of the seriousness of death. The nurses are concerned about supporting patients to experience coherence and meaning in life by inviting them to conversations, individual care, use of touch/massage in care and highlighting the beauty in and around the patient. The study reveals that nurses have insufficient knowledge of the body's importance in the palliative phase.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5608