Familieråd – frigjørende sosialt arbeid innenfor enmanualbasert modell?

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Family-Group Conferences – a manual-based model for empowering social work? This study addresses the claimed controversy between professionalism as evidence-based and professionalism that acknowledges local contexts and service-users’ individuality. The discussion uses the Family Group Confe- rence model, as this model is manual-based, structured, and follows specific steps and procedures, while at the same time it should potentially facili- tate deliberating and empowering processes. The results indicate that use of manual-based or evidence-based methods do not necessary devalue social work practices and professional discretion. Rather, manual-based methods can potentially contribute to the development of a professional and critical consciousness needed in order to carry out social work in complex surroun- dings.
Artikkelen tar utgangspunkt i debatten om hvorvidt evidensbasert sosialt arbeid innebærer en nedvurdering av sosialarbeiderens bruk av skjønn, hensyn til lokal kontekst, samt brukerens autonomi. Diskusjonen er konkre- tisert ved å kontekstualisere den innenfor internasjonal og norsk forskning om Familierådsmodellen (FGC) siden dette er en sosialfaglig interven- sjon som er manualbasert, strukturert og som følger spesifikke prosedyrer, samtidig som dens målsetting er å igangsette frigjørende og myndiggjør- ende prosesser hos brukeren. Analysen av foreliggende forskning indikerer at den manualbaserte modellen ikke trenger å gå på bekostning av sosial- faglige verdier og bruk av skjønn. I artikkelen diskuteres nødvendigheten av en nyansert tilgang til evidensdebatten, for eksempel om hvorvidt evidens- eller manualbaserte metoder også potensielt bidrar til utvikling av profesjo- nell og kritisk bevissthet som er nødvendig for å utøve godt sosialt arbeid. Det konkluderes med at feltet trenger mer forskning på hvordan manual- og evidensbaserte intervensjoner omsettes i praksis

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4978