Familielæring på en skole og dens bidrag til utvikling av skole-hjem-samarbeid i arbeidet med barns literasitet

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Document type

Description

Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Abstract

Denne masteroppgaven undersøker hvordan familielæring på en skole bidrar til utvikling av skole-hjemsamarbeid i arbeidet med utvikling av barns literasitet. Det er en kasusstudie med to forskningsspørsmål: På hvilken måte bidrar familielæring på en skole til utvikling av skole-hjem-samarbeid om barns literasitet? Hvilken tilnærming til familiene har familielæringen på en skole? Kasuset er et førskoleprosjekt på en skole, i en by på Østlandet. Spørsmålene er besvart med kvalitative metoder; deltakende observasjon, semi-strukturert intervju og dokumentanalyse. Funnene drøftes i lys av sosiokulturell teori om familier og literasitet. Kasusstudiet som forskningsstrategi og sosiokulturell teori vektlegger hver på sin måte den sosiokulturelle konteksten i arbeidet med å forstå kasus/familier/barn. Kontekst er dermed en rød tråd gjennom hele oppgaven og skal være som en rammeverk i forståelsen av kasuset. Oppgaven kunne vist at familielæring bidrar til utvikling av skole-hjem-samarbeid på en skole i arbeidet med utvikling av barns literasitet. Det ville imidlertid vært en forenklet og instrumentalistisk forståelse av det hele, en form for kausalitet som synes vanskelig å benytte i forhold til menneskelige relasjoner. I stedet fant jeg et kompleks samspill av faktorer som finner sted på akkurat denne skolen, med disse menneskene og gitte spesifikke rammefaktorer. Kriteriene er ikke statiske, det vil si at familielæringen blir nødvendigvis ikke lik overalt. Det er menneskene som er involvert som former familielæringen og ikke omvendt. Familielæringen i førskoleprosjektet har hatt tid, tilgjengelighet, etiske og profesjonelle refleksjoner, evalueringer og deltagermedvirkning som suksesskriterier. Jeg argumenterer for at disse kriteriene kan være til stede både med og uten familielæring som modell for utvikling av samarbeidet mellom skole og hjem.
This thesis investigates how family learning (familielæring) contributes to school-home-collaboration regarding the development of children's literacy. It is a case study with two research questions: In what way does family learning (familielæring) at a school contribute to school-homecollaboration concerning a child's literacy? Which approach to the families does the family learning (familielæring) at a school have? The case study concerns a preschool project in a city in the eastern part of Norway. The research questions are investigated using qualitative methods; participant observation, semi-structured interviews and document analysis. The findings are discussed i light of sosiocultural theory regarding families and literacy. The case study method and sosiocultural theory each, in their own way, emphasize the sosiocultural context in understanding the case, the families and the children. Context is thus a recurring theme throughout the thesis, and serves as a guiding light in understanding the preschool project. The thesis could have concluded that family learning contributes constructively to the development of school-home-collaboration regarding the development of children's literacy. This, however, would have been an over-simplified and instrumental understanding. What I did find was a complex interplay between factors particular to the studied school, the people involved and the given conditions. These factors are not static, implying that the results of family learning (familielæring) will vary. It is the people involved that shape the family learning (familielæring) and not the other way around. Key factors explaining the success of the preschool project were: accessibility of teachers and sufficient time for interaction with parents, considerations concerning ethical and professional aspects, evaluations and engaged participation of the participants. The thesis contends that these factors can be present both with or without the family learning model.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/526