Fagskolens rolle i kunnskapssamfunnet: mellom utfordringer og muligheter

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAYP;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Masteroppgaven Fagskolens rolle i kunnskapssamfunnet: Mellom utfordringer og muligheter er en casestudie av hvordan vi i Fagskolen i Østfold har vi arbeidet med utvikling av studieplaner. Med bakgrunn i de spenninger som kan og vil oppstå i en utviklingsprosess hvor partene har behov for hverandre og hvor møtestedet ikke er et kjent bestemt sted, har jeg valgt følgende problemstilling: Hvordan kan Fagskolen i Østfold organisere samarbeid med yrkesfeltet for å utvikle nye studieplaner med læring som drivkraft? Problemstillingen vil bli belyst ut i fra følgende perspektiver: - Hvilke faktorer bidrar til utvikling og etablering av nye studietilbud? - Hvordan kan fagskolen bruke læring som drivkraft til utvikling av nye studietilbud? - Hvordan kan fagskolen utvikle en form for trippeltheliks for samarbeid fagskolen-yrkesfeltet-staten? Casestudie ble bruk som forskningsdesign med fokus på mulighetene det gir, ved at de forskjellige analyseenheter som forskes på er en del av en helhetlig kontekst. Hensikten med denne undersøkelsen er å øke kunnskap om studieplanutvikling i samarbeid med yrkesfeltet og staten. Resultatene viser at de mest framtredende faktorene som bidrar til utvikling og etablering av nye studietilbud er at fagskolen må ha samarbeidspartnere interessert i å bidra til utvikling. Studieplanutvikling til nye yrker krever først og fremst identifisering av hva yrkeskompetanse er til det nye yrket for å være i stand til å utvikle yrkesfaglig innhold. Bruk av yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk er sentrale i etablering av nye studietilbud. Selv om økonomien ikke var en del av problemstilling, kom det fram av empiri at det kreves ressurser som ikke er tilstede i fagskolesektoren. Konklusjonen er at Fagskolen i Østfold bruker yrkespedagogikk og yrkesdidaktikk med student i fokus når det utvikles nye studietilbud. Utvikling av nye studietilbud er en ressurskrevendeprosess for fagskolen og yrkesfeltet. At fagskolen ikke får tildelt utviklingsmidler er et hinder for videreutvikling. Relasjoner mellom fagskolen-yrkesfeltet-stat må gjøres noe med og det presenteres forslag til videre arbeid med disse relasjoner

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3310