Faglige forventninger i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Topoi fra læreres oppgavetekster

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science;Vol 26, No 1

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

Gjennom vurdering settes det ord på et fag, og ordene lærerne velger viser elevene veier inn i faget. Artikkelen går nært på læreres språk i oppgavetekster fra faget Kunst og håndverk ved ungdomsskoler i 17 av Norges 19 fylker. Empirien følger av et strategisk utvalg, der ansatte i universitets- og høgskolesektoren har pekt ut lærere som er anerkjent for god undervisningspraksis. I analysen søkes det etter topoi – mønster i språket for hvordan lærere formulerer forventninger til elevenes læring gjennom vurderingskriterier i oppgavetekster på tvers av skoler. Artikkelens mål er todelt, både bidra til å synliggjøre praksisfeltets språk ved vurdering og til å utfordre de mønstre som kommer til syne gjennom nyere fagdidaktisk forskning. De identifiserte topoi gir et bilde av hvordan lærere tolker gjeldende læreplan om til oppgavetekster i en brytningstid der nye læreplaner er under utarbeidelse. Faget Kunst og håndverk har møtt kritikk for å bevege seg i en teoretisk retning, men analysen viser en tydelig prioritering av det visuelle vurderingsgrunnlaget blant lærerne. De identifiserte topoi legger fagets konvensjoner åpne for kritisk granskning og leder over til en diskusjon av hvordan praksisfeltets språk ved vurdering bør fornyes for å muliggjøre skapende praksiser som er mer samfunnskritiske og relevante for elevenes livsverden.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/2957
  • https://hdl.handle.net/10642/7884