Faglig og sosial kompetanse, likeverdige kvaliteter i TIP-opplæringen. En kvalitativ undersøkelse om fag- og yrkesopplæringens kvalitetssikringssystem

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAYP;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Masteroppgaven er resultat av et studie i yrkespedagogikk som gjennom kvalitative intervjuer med informanter fra fylkeskommune, opplæringskontor, lærebedrift og en prøvenemd, og analyser av disse intervjuene se på hva som er viktig for å skape gode fagarbeidere i verkstedindustrien. Samsvarer dette med hva som måles og vektlegges i de kvalitetssystemene som benyttes i dag? Masteroppgaven begrenser seg til fag- og yrkesopplæringen innenfor Teknikk og industriell produksjon. Problemstillingen er Hva er kvalitet i TIP-opplæring i spenningsfeltet mellom skole og bedrift? Det er nødvendigvis ikke er samsvar mellom den kvaliteten som måles i fag- og yrkesopplæringen og den kvaliteten som er mest sentral for de som har ansvar for gjennomføring av opplæringen i verkstedindustrien. Ulike kvalitetsvurderingssystemer er utviklet i fag- og yrkesopplæringen med formål å øke opplæringens kvalitet. Et sentralt spørsmål er om de som har ansvar for systemene i fag- og yrkesopplæringen i fylkeskommunen, og de som har det praktiske ansvaret for selve opplæringen i bedrift, lærebedrifter og opplæringskontor, vektlegger de samme kriteriene når en lærling i verkstedindustrien får opplæringen vurdert. Styringsdokumenter, rapporter, tidligere forskning og teori om relasjonskompetanse og eksistensiell pedagogikk er bakgrunn for er en eksplorerende, kvalitativ undersøkelse som utforsker hvordan kvalitetssystemer i yrkesfagopplæringen er utviklet og hvordan disse stemmer med de kompetansene som er relevante for verkstedindustrien. Masteroppgaven bygger på en undersøkelse basert på fem eksplorerende, kvalitative intervjuer av aktører i fag- og yrkesopplæringen. Her legges til grunn litteratur fra metodeteoretikere. Egen førforståelse av problemfeltet er også lagt inn i metoden. I drøftingskapittelet har jeg belyst oppgavens problemstilling med utgangspunkt i tre hovedfunn jeg har gjort i analysen av de innsamlede data. Opplæringskontor og lærebedrift har ulik kontakt med fylkeskommunen, det er utfordringer med lærlingeundersøkelsen fra UDIR og Sosial kompetanse er en sentral kompetanse i fag- og yrkesopplæringen Når opplæringskontor og lærebedrift i stor grad fokuserer på lærlingenes sosiale kompetanse når de snakker om kvaliteten på opplæringen bør dette også reflekteres i undersøkelser og rapporter om fag- og yrkesopplæringen, også på skolenivå. Sosial kompetanse er sentralt ved ansettelse av lærlinger.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5356