Fagbibliotekarers informasjonsadferd. En kvalitativ studie av HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I denne masteroppgaven har jeg undersøkt informasjonsadferden til fagbibliotekarer ved HumSam-biblioteket og Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo. Gjennom bruk av forskningsdagbøker og kvalitative intervjuer har jeg undersøkt informasjonsadferden til åtte bibliotekarer ved de to bibliotekene. Her har jeg sett på hvilke informasjonsbehov bibliotekarene opplever i ulike arbeidssituasjoner og hvilke strategier de benytter for å imøtekomme sine behov. I tillegg har jeg undersøkt hvordan bibliotekarene opplever samarbeid blant bibliotekarer i Norge, på tvers av organisasjoner. Bibliotekarene opplever ulike informasjonsbehov avhengig av hvilke arbeidsoppgaver de gjennomfører. I hovedsak kan disses oppsummeres som systemorienterte informasjonsbehov, informasjonsbehov tilknyttet tilbud til brukere og informasjonsbehov i referansesituasjonen. For å imøtekomme disse behovene benytter bibliotekarene seg av ulike strategier. Disse kan oppsummeres i bruk av egen innhentet informasjon, bruk av digitale kilder og kanaler, og bruk av personlig kommunikasjon. Bibliotekarene opplevde i stor grad et positivt samarbeid blant bibliotekarer og en vilje til å dele informasjon. Undersøkelsen viser også at bibliotekarenes omgivelser spiller en viktig rolle for deres informasjonsadferd.
In this master thesis I have examined the information behaviour of academic librarians at the Humanities and Social Sciences Library and the Science Library at the University of Oslo. Through the use of research diaries and qualitative interviews I have examined the information behaviour of eight librarians at the two libraries. I have looked at what information needs the librarians experience in different work situations and what strategies they use to meet these needs. In addition, I have looked at how the librarians experience collaboration between librarians in different organizations in Norway. The librarians experience different information needs depending on what tasks they are performing. In essence these can be summarized as system oriented information needs, information needs related to users and information needs in the reference situation. To meet these needs the librarians use different strategies. These can be summarized as use of self-acquired information, use of digital sources and channels, and use of personal communication. The librarians largely found it easy to collaborate with other librarians and experienced a willingness to share information. The thesis also shows that environment plays an important part in their information behavior.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6911