Evaluering av skolefruktordning på to videregående skoler i Østfold

Author(s)

Publication date

2012

Series/Report no

MAEH;2012

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Prosjektet ”Helsefremmende skoler i Østfold” startet opp i 2010 på fire videregående skoler i Østfold. Formålet med prosjektet er å se på om arbeid med elevenes fysiske og psykisk helse kan bidra til at flere gjennomfører og får bedre resultater på videregående skole. De helsefremmende tiltak som har blitt innført er gratis skolefrukt. Formålet for denne masterstudien var å evaluere skolefruktordningen på to videregående skoler i Østfold som har deltatt i prosjektet ” Helsefremmende skoler” og foreslå mulige tiltak for å få flere av elevene i videregående skole til å benytte ordningen med gratis skolefrukt. Hovedproblemstilling er: Hva karakteriserer elever som benytter skolefruktordningen?Det ble samlet inn data fra 200 (31 %) av 649 elever på 1. trinn på alle linjer i form av en tverrsnittundersøkelse. I undersøkelsen deltok 116 jenter og 78 gutter og gjennomsnittsalderen var 17 år. De fleste respondentene gikk på studiespesialiserende linje og mest vanlig blant jentene, for guttene yrkesfag. Omkring 42 % av respondentene oppgir at de benytter skolefruktordningen noen ganger per uke, kun 18 % oppgir at de benytter skolefrukt hver dag. 22 % av respondentene oppgir at de sjelden eller aldri benytter skolefruktordningen.Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom den avhangige variabelen skolefruktordning og måltids- kostholdsvariabler. Jentene spiser betydelig mer frukt og grønnsaker enn guttene, og jentene drikker mer vann. Guttene har et høyere inntak av sukkerholdig mineralvann enn jentene. Respondentene har positive holdninger til skolefruktordningen, jentene litt mer enn guttene. Jentene ser ut til å ha generelt bedre holdninger til kosthold og helse enn guttene. Studien viser at det er forskjell i inntak av frukt og grønnsaker mellom gutter og jenter. Jenter spiser mer frukt og benytter skolefruktordningen oftere enn gutter. Frukt inntak var den uavhengige variabelen som forklarte 21 % varians med den avhengige variabelen positiv til skolefruktordningen. En videreføring og opprettholdelse av skolefruktordning på videregående skoler i hele Norge er være ønskelig. Gratis skolefrukt har gjennom flere år vist å være et godt helsefremmende tiltak

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1335