Et ungdomsblikk på foreldrekontroll

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Formålet: Formålet med masterprosjektet har vært å studere foreldrekontroll fra ungdommenes perspektiv og hvordan det henger sammen med tilfredshet med foreldre. Hensikten har vært å undersøke ungdom som opplyser å være svært fornøyde med sine foreldre og ulike former for foreldrekontroll. Teoretisk forankring: Som kommende familiebehandler er jeg opptatt av det komplekse samspillet mellom mennesker i familier og deres omgivelser. I denne studien er fokuset på ungdommenes subjektive opplevelser av hverdagen deres og det kombineres med det forebyggende perspektivet, da studien tar utgangspunkt i ungdommer som er svært fornøyde med sine foreldre. Studien fokusere på foreldrekontroll som en familiepraksis. Metode: Denne studien baserer seg på data fra tverrsnittstudien Ung i Oslo 2015. Utvalget består av over 12.000 ungdommer på ungdomsskole, som deltok i undersøkelsen. Min studie er en tverrsnittstudie med deskriptiv data og en multippel lineær regresjonsanalyse er benyttet for å undersøke sammenhengen mellom fire former for foreldrekontroll og tilfredshet med foreldre. Resultater: 1) Det ble funnet statistisk signifikant sammenheng mellom å ikke få lov til å drikke alkohol og tilfredshet med foreldrene. 2) Det ble funnet statistisk signifikant sammenheng mellom det å ha og stort sett ha innetider og tilfredshet med foreldrene. 3) Det ble funnet statistisk signifikant sammenheng mellom foreldre som vet hvor og hvem ungdommene er med og tilfredshet med foreldrene. 4) Det ble funnet statistisk signifikant sammenheng mellom foreldre som kjenner foreldrene til deres venner og tilfredshet med foreldrene. Konklusjon: Studien viser at en stor andel av ungdom i Oslo har foreldre som utøver ulike former for foreldrekontroll. Det er en statistisk signifikant sammenheng mellom foreldrekontroll og tilfredshet med foreldre. Foreldrekontrollen som viser sterkest sammenheng er foreldre som har god oversikt over hvor og hvem ungdommene er med. Avtalte innetider var den av de tre signifikante som viste svakest sammenheng.
Purpose: The purpose of this master theses has been to study parental control from the youth point of view, and how this correlates with how satisfied they are with their parents. Specifically, the thesis investigates what specific forms of parental control correlate with a high degree of youth satisfaction with their parents. Theoretical anchoring: The complex interaction both between family members and between family members and their environment interests me. This study focuses on how the youth subjectively experiences their every-day-life, combined with a preventive perspective. The study is based on youth that self-report a high degree of satisfaction with their parents. The study focuses on parental control as a familypractics. Method: This cross-sectional study is based on data from «Ung i Oslo 2015». The cross-sectional study contains descriptive data. The data selection is over 12,000 youth from secondary school. A multiple linear regression analysis is applied to investigate the correlation between four forms of parental control and reported satisfaction with parents. Results: 1) There is statistically significant correlation between youth who isn’t allowed to consume alcoholic beverages and satisfaction with parents. 2) There is a statistically significant correlation between clear boundaries for when the youth is expected to be home at nights and satisfaction with parents. 3) There is a statistically significant correlation between parents knowing where the youth is and who they are with and satisfaction with parents. 4) There is a statistically significant correlation between parents knowing the parents of the youths friends amd satisfaction with parents. Conclusion: The study shows that a large proportion of youth in Oslo has parents excercising various forms of parental control. Furthermore, there is a statistically significant correlation between parental control and satisfaction with parents. The area of parental control that correlates highest with satisfaction with parents is knowing where and with whom the youth is. Agreed boundaries for when the youth is expected to be home at nights showed the least correlation with satisfaction with parents.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7050