Et internasjonaliseringsprosjekt i yrkesopplæringen: Internasjonalisering og elevers læring.

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAYP;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Målet med undersøkelsene i denne rapporten har vært å se nærmere på hvilke erfaring frisørelever på Vg2 og lærere ved Romsdal videregående skole (Rvgs) skoleåret 2016/2017 har fått ved å delta på internasjonaliseringsprosjektet. Det yrkespedagogiske internasjonaliseringsprosjektet er et tverrfaglig arbeid som omfatter både programfag og fellesfag. Arbeidet skal tilføre en varig endring av egen praksis, samt tilføre ny kunnskap. Frisørelevene på Vg2 skulle delta på et internasjonaliseringsprogram med arbeidspraksis i frisørsalonger i London. FYR - arbeidet er en av Rvgs satsningsområder og det innebærer at det må arbeides i større grad med yrkesretting enn tidligere. Med dette som utgangspunkt fikk vi en ide om å bruke internasjonalisering som en knagg til FYR - arbeidet på skolen. Hensikten med det tverrfaglige samarbeidet var å gjøre frisørelevene best mulig forberedt til utenlandsoppholdet med arbeidspraksis. Med utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan kan internasjonalisering bidra til læring, der integrering av FYR er en del av yrkesopplæringen? valgte vi å foreta ulike kvalitative undersøkelser både med elever og lærere. Gjennom undersøkelsene har vi vært opptatt av å finne svar på elevenes læring fellesfaglig, frisørfaglig og sosialt. Vår teoretiske plattform er blant annet Vykotskij som betrakter mennesket som et sosialt vesen og menneskets læring som et sosialt anliggende i samspill med andre. I tillegg har vi hatt fokus på det sosiokulturelle læringssynet til Dysthe som sier at kunnskap eksisterer aldri i vakum, den er alltid «situert» det vil si at kunnskapen er innfiltrert i en historisk og kulturell kontekst. Det samme gjelder språket som kunnskapen kommer til utrykk gjennom. Internasjonaliseringsprosjektet har til hensikt å beskrive et fenomen som skal belyses for å skape en forståelse og en dypere innsikt i et problem, derfor ble vår tilnærmingsmetode casestudy. Arbeidet med å tolke og analysere våre undersøkelser har vi benyttet oss av meningskoder, eller kategorisering av uttalelser. Resultatene av undersøkelsene viste at det knyttes læring faglig, men i større grad på det sosiale. På en annen side viste det seg ved å bruke internasjonalisering i FYR - arbeidet var nyttig både for elever og lærere. Elevenes og lærernes tilbakemeldinger har vært avgjørende i forhold til videreføring om prosjektet skal vedvare eller ikke. Skoleåret 2017/2018 lever fremdeles internasjonaliseringsprosjektet videre ved frisørfag på Rvgs. I tillegg er det også andre avdelinger ved skolen som har tatt i bruk internasjonalisering kombinert med FYR - arbeidet

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6192