Et inkluderende arbeidsliv - arbeidsgivers stemme: En kvalitativ studie av arbeidsgivers erfaringer og vurderinger med inkludering og rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Temaet for denne oppgaven er inkludering i arbeidslivet av personer med nedsatt funksjonsevne i form av psykiske helseutfordringer. Jeg har valgt et arbeidsgiverperspektiv, og hensikten med oppgaven er å få mer kunnskap om hva arbeidsgiverne vektlegger i inkluderingsarbeidet, det vil si hva de selv fremholder som viktig når de velger å ansette personer med nedsatt funksjonsevne i sin bedrift. Arbeidsinkludering omfatter flere nivå og arbeidsgiverne har en nøkkelrolle i inkluderingsarbeidet. Innledningsvis i oppgaven har jeg satt opp en modell som illustrerer den sentrale plassen arbeidsgiver har i inkluderingsarbeidet. I modellen har jeg plassert virksomheten og arbeidsgiver i midten. Samtidig ønsker jeg med modellen å vise at arbeidsgiverne forholder seg til, og samhandler med, ulike aktører som er på ulike nivå i inkluderingsarbeidet. Denne modellen bruker jeg som et strukturerende element gjennom hele oppgaven. Oppgavens problemstilling er: «Hva vektlegger arbeidsgivere som velger å ansette personer med nedsatt funksjonsevne i sin bedrift?» Oppgaven har en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming, og jeg har valgt det kvalitative forskningsintervjuet som metode for datainnsamling. Utvalget er strategisk og består av seks arbeidsgivere fra bedrifter som alle har hatt et samarbeid med prosjektet Individual Placement and Support (IPS), og som har valgt å ansette personer med psykiske lidelser. Det transkriberte datamaterialet har blitt analysert med bruk av kvalitativ innholdsanalyse. Hovedfunnene indikerer at arbeidsgiverne i undersøkelsen har et stort engasjement for inkluderingsarbeid. De er åpne for mangfold og opptatt av å gi folk en sjanse til å komme ut i arbeidslivet. Videre fremhever arbeidsgiverne at oppfølging fra en fast og tilgjengelig kontaktperson, god jobbmatch og motivasjon hos arbeidssøker, er viktige faktorer når en ansettelse vurderes. Arbeidsgiver påvirkes av, og må forholde seg til, en rekke faktorer som overlapper hverandre og inngår i et komplekst samspill som arbeidsgiver må forholde seg til, på ulike nivå. Det er summen av disse faktorene som avgjør om arbeidsgiver velger å ansette personer med psykiske lidelser.
The subject of this thesis is work life inclusion of individuals with functional impairments due to mental health problems. I explore the employer’s perspective on work life inclusion and my aim is to enhance knowledge on what employers emphasize as important in work life inclusion, more specifically what employers themselves argue to be of importance when they choose to hire individuals with functional impairments. Work inclusion comprise of different levels and employers plays a key role. In the introduction, I have made a model illustrating the key role played by employers in work life inclusion. In the model, I have placed the companies and the employers at the center, while at the same time illustrating that employers, in work life inclusion, relate to and interact with stakeholders at other levels. I apply this model as a structuring element throughout my thesis. The research question is: «What is emphasized by employers who choose to hire individuals with functional impairments in their company?» The study applies a hermeneutical phenomenological approach, and I have chosen the qualitative research interview as a method of data collection. The sample is strategically choosen and consists of six employers from companies which all have collaborated with the project, called Individual Placement and Support (IPS), and have chosen to hire individuals with a mental illness. The transcribed interviews were analyzed using content analysis. The main findings indicates that interviewed employers have a great commitment to work life inclusion, that they are open to diversity and are keen to providing individuals with a chance to enter work. Furthermore, employers emphasize the importance of follow-up from a permanent and available contact person, job match and job seekers who are motivated for work, as key factors when deciding to hire or not. Employers are influenced by, and must adapted to, a range of different factors that overlap, forming a complex interaction which employer must relate to at different levels. The sum of these factors determines the employer's decision on hire individuals with a mental illness or not.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6314