Et gjensidig utviklende praksisfellesskap: erfaringene elevene og representantene fra bedriftene har med gjennomføringen av TAF-ordningen

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAYP;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

TAF-ordningen er en prøveordning der elevene får opplæring i både skole og bedrift over fire år. Elevene oppnår fagkompetanse i form av fag- eller svennebrev i tillegg til studiekompetanse med fordypning i realfag. For restaurant- og matfag ble ordningen igangsatt som en prøveordning fra skoleåret 2013/2014. Utgangspunktet for masterprosjektet var interessen for TAF-ordningen som fenomen, hvordan den var strukturert og hvilke erfaringer elevene og representantene fra bedriftene har med gjennomføringen. Hensikten var å få en forståelse av hva elevene og representantene fra bedriftene opplevde og var opptatt av i forbindelse med oppstart og gjennomføring av TAF-ordningen innen restaurant- og matfag. Denne studiens problemstilling er: Hvilke erfaringer har elevene og representantene fra bedriftene med gjennomføringen av TAF-ordningen. I prosjektet har jeg brukt kvalitativ metode med uformelle samtaler, observasjon og intervjuer til datainnsamling. Til analyse av data her jeg valgte å bruke en grounded theory tilnærming som analysestrategi. Ved å benytte en induktiv tilnærmingsmåte var hensikten å samle data som får frem elevenes og bedriftsrepresentantenes opplevelser. Varianten av grounded theory tilnærming jeg har brukt er i hovedsak hentet fra Glaser og en samling artikler som er basert på Glaser og Strauss første bok om grounded theory, utgitt av Akademika forlag. Det har ført til at den metodetilnærmingen jeg har brukt har likhetstrekk med Glaser sin foreskrivende utvikling av kategorier. Ved koding og konstant sammenligning av datamaterialet kom jeg frem til hovedkategorier og underkategorier. Resultatet ble fire hovedkategorier: «Praksisfellesskap», «Læringsutbytte», «Lærende organisasjon» og «Fremtidsrettet kompetanse». Som en følge av tolkning og analysearbeidet med det empiriske materialet og skrivingen av den teoretiske utledningen kom kjernekategorien til syne. Hovedkategorier med tilhørende underkategorier er presentert og drøftet hver for seg og i sammenheng for å synliggjøre helheten. Kjernekategorien representerer min forståelse av hva som er kjernen i denne studien. «Et gjensidig utviklende praksisfellesskap».

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2615