Et for friskende arbeidsliv? - Helsetjenestens rolle og funksjon i inkludering av mennesker med psykiske helsevansker i ordinært arbeidsliv, sett fra et lederperspektiv

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Tidsskrift for psykisk helsearbeid;11(4)

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

I Norge har det vært økende vektlegging av arbeidsintegrerende tiltak for mennesker med psykiske helsevansker i ordinært arbeidsmarked. I denne artikkelen utforsket vi lederes erfaringer med helsetjenestens rolle i arbeidsinkluderingen. Det ble foretatt 15 semi-strukturerte intervju med ledere fra ulike deler av arbeidslivet. Analyse av materialet viste at lederne hadde liten erfaring med helsetjenesten, og hadde vanskelig for å se for seg helsetjenestens rolle i inkluderingsprosessen. Noen av lederne uttrykket likevel behov for økt kompetanse på psykiske helseplager. Lederne hadde negative forestillinger om helsetjenesten som kan utgjøre en barriere i samarbeidet.

Keywords

Version

This is a postprint version of a published article.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2443