Et bedre liv med KOLS: Erfaringer med en lavterskelmodell for lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

Fysioterapeuten;6/19

Publisher

Norsk Fysioterapeutforbund

Document type

Abstract

Hensikt: Beskrive erfaringer med en interprofesjonell lavterskelmodell for lungerehabilitering i kommunehelsetjenesten, sett med pasienter og fagpersoners øyne. Design og metode: Kvalitativt design med fokusgruppeintervju. Materiale: 20 pasienter, 10 kvinner og 10 menn, med gjennomsnittsalder på 71,4 år Funn: Det er behov for mer kunnskap om KOLS i kommunehelsetjenesten. Tilbud om oppfølging og henvisningsrutiner fra fastlegene er mangelfulle. Prosjektet har bidratt til å utvikle pasientkompetanse gjennom styrket opplevelse av egenkontroll og mestringsevne, samt gitt pasientene flere verktøy til å håndtere symptomer. Nye erfaringer med kroppen har endret pasientenes holdninger til egen sykdom og bidratt til en bedre hverdag og en lysere tro på fremtiden, men det er fortsatt en utfordring for mange å skulle fortsette å trene på egenhånd Konklusjon: Interprofesjonelle lavterskel rehabiliteringstilbud i regi av kommunehelsetjenesten viser lovende resultater, både med hensyn til gjennomførbarhet og gevinster for deltakerne. Rehabiliterings-tilbudet og fellesskapet i treningsgruppen har bidratt til trivsel, trygghet og bedret arbeidskapasitet i hverdagen. Det er utfordrende for personer med KOLS å klare å opprettholde gevinstene uten en eller annen form for oppfølging.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/8217