Er ledermøter effektive? : en analyse av et utvalg ledermøter i et psykiatrisk sykehus

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Hensikten med oppgaven er å analysere hvorvidt ledermøter i et psykiatrisk sykehus kan anses som effektive eller ikke i forhold til relevant teori knyttet til området. Jeg utfører en metodisk undersøkelse om problemstillingen; ”Hvilke kjennetegn på effektivitet, tilknyttet ledergruppen, har ledermøter i et psykiatrisk sykehus”? Oppgaven har fokus på ledergruppens grunnforutsetninger for effektivitet, ledelse og samhandling i gruppen som fremmer effektivitet. Perspektivet er fra en avdelingssjef sitt ståsted. Avdelingssjefene som har blitt intervjuet anses å være representative for undersøkelsens utvalg. Helsesektoren er preget av å være profesjonsorientert og fagbyråkrati er den vanligste organisasjonsformen. Nye helselover og nytt syn på ledelse har blitt innført i helsesektoren i den siste ti års perioden. Ledelsen har beveget seg fra hierarkisk styring til fokus på en flatere ledelsesstruktur hvor hver medarbeider har fått mer ansvar i tillegg til faglig vekst og involvering. Boken ”Effektive ledergrupper” fra Bang og Midelfart (2012) har vært hovedgrunnlaget for å drøfte og vurdere funnene fra undersøkelsen. Men jeg har også benyttet annen relevant teori fra området. I analysen fremkommer det tydelige indikasjoner på hvilke kjennetegn på effektivitet som ledergruppen har. Informantene har sammenfallende svar som også er i tråd med det teoretiske grunnlaget. Jeg ser at ledergruppene er riktig dimensjonert og at avdelingssjefenes kompetanse karakteriseres som god på individnivå. I tillegg kan den effektive samhandlingen i ledergruppene kjennetegnes av at mangfoldet i gruppen benyttes i kombinasjon med kontinuerlig gruppelæring. Oppsummert ser jeg av funnene, sett i forhold til teorien, at ledermøtene kan bli mer effektive. Dette gjelder særskilt i forhold til å styre etter klare mål, styrke lagånden i ledergruppen og jobbe for at omgivelsene omfattes som støttende. I tillegg bør ledergruppene fokusere på å bruke nettverket rundt seg, styrke gruppekulturen og hindre prosesstap.
The purpose of the study is to analyze whether management meetings in a psychiatric hospital can be considered effective or not in relation to relevant theory related to the area. I perform a methodical study of the problem "The hallmark of efficiency associated with the management team according to the management meetings in a psychiatric hospital” Thesis focuses on the management team's assumptions for efficiency, management and interaction in the group that promotes efficiency. Perspective is from a department's standpoint. Head of departments who have been interviewed are considered to be representative of the study sample The health sector is characterized by being professional oriented and labor bureaucracies are the most common form. New health laws and a new view of management have been introduced in the health sector in the last ten year period. Management has moved from hierarchical management to focus on a flatter management structure where each employee has gained more responsibility as well as professional growth and involvement. The book “Effective management teams” from Bang and Midelfart (2012) has been the main basis for discussing and evaluating the findings of the reaserach. I have also used other relevant theories from the area. Further the analysis clearly indicates the characteristics of efficiency management team which is in line with basic theory. The management teams are properly sized and the department managers' competences are characterized as good at the individual level. In addition, the effective interaction of the management team can the detection be characterized by the diversity of the group used in combination with continuous group learning. I see that summarized the findings in relation to the theory leads the meetings can be more effective. This applies particularly in relation to control by clear objectives, strengthen the team spirit of the management team and work towards more supportive environments. Further focus on using network, enhancing group culture and protect processes.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1661