Er fedre likeverdige omsorgspersoner? Tematisk analyse av fedres opplevelse i barnevernet.

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Denne kvalitative undersøkelsen omhandler fedres opplevelser i barnevernssaker der far ønsker å få omsorg. Opplevelsene handler om hvor vidt fedrene opplever å bli behandlet som likeverdige omsorgspersoner. Funnene i oppgaven baserer seg på erfaringene av fire fedre og en saksbehandler. Problemstillingene i oppgaven blir belyst ved hjelp av tidligere forskning og sosiologiske perspektiver. Det teoretiske grunnlaget for å belyse oppgavens tema er blant annet rolleteori. Et funn i oppgaven som blir belyst med denne teorien er at det ligger en forventning av far til å få informasjon om saken. For å bruke metaforen til Garsjø (2011) som sier at for å være med i spillet må alle spillerne være kjent med reglene. Det betyr i dette tilfelle at saksbehandleren og far spiller spillet med forskjellige regler, eller at far ikke er kjent med reglene og derfor har forventninger til spillet som ikke blir møtt. Dette kan føre til en konflikt mellom roller hvor far og saksbehandleren har forskjellig syn. Det er også mulig at saksbehandleren ikke har nok ressurser for å imøtekomme forventingene til far om hvor mye han skal være involvert. Et hovedfunn er at man gjerne ser på likestilling som et ideal og tenker at man lever opp til dette idealet, men som oppgaven viser samsvarer ikke dette med praksisen. Det blir en konflikt mellom teori og praksis.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7070