Er det sammenheng mellom opplevd grad av sosial støtte, demografiske og kliniske data og vedvarende postoperative smerter 12 måneder etter hjertekirurgi?

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i klinisk sykepleievitenskap

Abstract

Pasienter som opereres for koronar by-pass operasjon eller aortaventilkirurgi opplever i varierende grad vedvarende postoperative smerter etter operasjon. Vedvarende smerter har stor påvirkning på pasientenes hverdag og er både personlig og samfunnsmessig kostbart. Smerter er en høyst subjektiv opplevelse som stammer fra en kompleks interaksjon mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer og det er tidligere utført en rekke studier for å kartlegge og finne disponerende biologiske faktorer for utvikling av vedvarende smerter etter hjertekirurgi. Det er i mindre grad utført studier for å kartlegge og finne disponerende faktorer med fokus på de psykososiale faktorene. Denne studien søker å gjøre en slik undersøkelse ved å utforske sammenhenger mellom opplevd grad av sosial støtte, demografiske og kliniske data og vedvarende postoperative smerter 12 måneder etter hjertekirurgi. Denne studien er en sekundær dataanalyse av studien «Smertelindring etter hjerteoperasjon». For denne sekundære dataanalysen er det fra hovedstudiens 349 deltagere tilfeldig trukket 150 respondenter. Demografiske og kliniske data er hentet fra baseline av hovedstudien mens data om sosial støtte og smerteprevalens er hentet fra spørreskjema besvart 12 måneder etter hjertekirurgi. Det er i studien anvendt uni- og bivariate analyser i form av frekvenstabeller og krysstabeller. Statistisk signifikans er undersøkt ved hjelp av kjikvadrattester og t- tester. Multippel regresjonsanalyse er brukt for å undersøke det relative og kumulerte bidraget av kliniske og demografiske variabler på opplevd sosial støtte. Resultatet viser at 29 % av respondentene hadde vedvarende smerter 12 måneder etter kirurgi. Det ble ikke funnet signifikant forskjell på vedvarende smerter eller opplevd sosial støtte mellom kjønnene. Imidlertid ble det funnet at respondenter med høyere grad av komorbiditet hadde høyere grad av vedvarende smerter. Respondentene opplevde å ha god tilgang til sosial støtte med median for totalskår opplevd sosial støtte 42 poeng på en skala fra 12 – 48. Det ble ikke funnet en signifikant sammenheng mellom opplevd grad av sosial støtte og vedvarende smerter men alder, komorbiditet og det å bo alene kan til en viss grad (16,4 %) forklare varians i grad av opplevd sosial støtte.
Patients operated for coronary artery bypass surgery or valve surgery are experiencing varying degrees of persistent postoperative pain after surgery. Persistent pain has a major influence on the daily lives of patients and is costly on both an individual and a societal level. Pain is a highly subjective experience derived from a complex interaction between biological, psychological and social factors and it is previously conducted a series of studies to identify and find predisposing biological factors for the development of persistent pain after heart surgery. There are fewer studies where the aim is to identify and find predisposing factors focusing on psychosocial factors. This study seeks to make such an investigation by exploring the relationships between perceived level of social support, demographic and clinical data and persistent postoperative pain 12 months after heart surgery. This study is a secondary data analysis of the study «Pain relief after cardiac surgery». For this secondary data analysis 150 respondents from the main study's 349 participants were selected randomly. Demographic and clinical data are taken from the baseline of the main study while data on social support and prevalence of pain are derived from questionnaires answered 12 months after heart surgery. It is in the study applied uni- and bivariate analyzes in the form of frequency tables and crosstabs. Statistical significance is evaluated using chi-square tests and t-tests. Multiple regression analysis is used to examine the cumulated and relative contribution from clinical and demographic variables on perceived social support. The result shows that 29 % of the respondents had persistent pain 12 months after surgery. There were no significant gender differences in persistent pain or perceived social support. However, it was found that the respondents of greater morbidity had higher rates of persistent pain. Respondents experienced having good access to social support, with a median total score on perceived social support at 42 points on a scale of 12–48. It was not found a significant relationship between perceived levels of social support and persistent pain, but age, comorbidity and living alone can to some extent (16.4 %) explain variance in the degree of perceived social support.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4650