Er det en sammenheng mellom endringer i eiendomsskatten og boligpriser? - En empirisk analyse av eiendomsskattens påvirkning på boligpriser i Norge.

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Formålet med denne avhandlingen var å undersøke hvorvidt endringer i eiendomsskatten påvirker norske boligpriser. Analysen er basert på boligprisindeks og endringer i eiendomsskatten i et utvalg kommuner. Felles for disse kommunene er en endring i enten skattesats, bunnfradrag eller takseringsgrunnlag i perioden 2006 til 2014. Tidligere forskning på området har undersøkt dette forholdet basert på flere forklaringsvariabler. Vår utredning består derimot av én forklaringsvariabel, her endringer i eiendomsskatten. Grunnet begrensninger i tilgjengelig data ønsker vi med denne avhandlingen å undersøke om det foreligger en sammenheng ved å utelukkende se på endringer i eiendomsskatten opp mot boligprisene. For å undersøke forholdet har vi med et utvalg på elleve kommuner foretatt en regresjonsanalyse basert på 32 endringer i eiendomsskatten. Resultatene i den empiriske analysen tyder på partiell kapitalisering av eiendomsskatten i norske boligpriser.
The purpose of this thesis was to examine whether changes to the property tax affects Norwegian house prices. The analysis is based on house price index and changes in the property tax in selected municipalities. Common to these municipalities is a change either in tax rates, basic (tax) allowance or tax base during the period 2006 to 2014. Previous research in this area has investigated this relationship based on several variables. Our study consists however of one explanatory variable, here changes in property tax. Due to limitations in the data available, we want with this paper to investigate whether there is a connection by solely looking at changes in property tax up to housing prices. To investigate this relationship we preformed a regression analysis based on 32 amendments to the property tax from our selection of eleven municipalities. The results of the empirical analysis suggest partial capitalization of real estate taxes in Norwegian house prices.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2823