Er alle abstraksjoner hypotetiske konstrukter?

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

133 I 2011 publiserte Eilifsen, Vie og Arntzen (EVA) en artikkel i Norsk tidsskrift for atferds - analyse (NTA) som beskriver hvordan feno - mener knyttet til hukommelse blir analysert og forsket på innen atferdsanalyse og kognitiv psykologi. Artikkelen beskriver hypotetiske konstrukter slik de benyttes innen kognitiv hukommelsesforskning og argumenterer for at det gjøres slutninger om underlig - gende prosesser med årsakstatus basert på observerte relasjoner mellom miljøhendelser og atferd når slike konstrukter benyttes . Rollen til hypotetiske konstrukter er i EVA eksemplifisert gjennom en beskrivelse av et sett eksperimenter utført av Charles Hulme og kolleger for å belyse komponenter av arbeidshukommelsen (Hulme, Maughan, & Brown, 1991; Hulme, Roondenrys, Brown, & Mercer, 1995). Arbeidshukommelsen er et hypotetisk konstrukt nært knyttet til forskningen til Alan Baddeley (Baddeley, 2002, 2003; Baddeley & Hitch, 1974), som regnes som en sentral forsker innen kognitiv psykologi. EVA presiserer forøvrig at kognitiv psykologi ikke er et sammenhengende felt og at beskrivelsen av arbeidene til forskerne nevnt ovenfor er inkludert som et eksempel for å illustrere skillelinjer ved tilnærmingen til hukommelsesfenomener innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse. Tilsynelatende som en reaksjon på EVA publiserer Frode Svartdal (FS) i denne utgaven av NTA en artikkel som retter kritikk mot måten kognitiv psykologi og hypotetiske konstrukter blir fremstilt på innen atferdsanalytisk litteratur. Atferdsanalytikere blir videre kritisert blant annet for å unnlate å replikere eksperimenter i tilstrekkelig grad, for å la være å ta hensyn til moderne hjer - neforskning og for å i større grad enn andre anse forskning som en ideologisk aktivitet istedenfor vitenskapelig dokumentasjon av "sannhet". Flere av disse påstandene fortjener et tilsvar og ytterligere diskusjon. Som forfat - tere av artikkelen som foranlediget FS sin kritikk velger vi dog å begrense vårt tilsvar til å omhandle de deler av FS sin artikkel som berører tema som tas opp i EVA. Dermed vil fokus i den foreliggende teksten være på begrepet hypotetiske konstrukter og hypo - tetiske konstrukters rolle innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2562