Entreprenørskapskrefter i mediefag: En kvalitativ studie som dreier seg om lærer- og elevopplevelser rundt entreprenørskap i praksis i videregående skole

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAYP;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Masteroppgaven «Entreprenørskapskrefter i mediefag på VGS» er en kvalitativ studie der vi undersøker hvordan lærere og elever opplever entreprenørskap som metode og pedagogisk retning i mediefag i videregående skole. Hensikten er å bidra til at mediefag får en praktiskorientert undervisning og tar tilbake endel av yrkesrettingen som i senere tid er svekket etter omlegging til studiespesialisering. Dette har vi gjort ved å bruke ungdomsbedrift som metode i mediefag på VG3. Vi ønsker å synliggjøre de entreprenørielle læreprosessene som gir elevene mulighet til å gjøre teoretiske fag og praktiske fag tverrfaglige. Gjennom elev- og lærerperspektiv og deres refleksjoner og opplevelser i møte med undersøkelsen har vi hovedfokus på følgende problemstilling: Hvordan kan entreprenør-skap bidra til å øke elevens motivasjon og yrkespraksis i mediefag, samt bidra til å styrke mediefagenes fornyelse av innhold som tilpasses fremtidens undervisning? Som forskere i skolens utviklingsarbeid forsøker vi å binde sammen teori og praksis gjennom oss som forskere, lærerperspektivet og elevperspektivet. For å gjøre studien har vi valgt en metodetriangulering som består i intervju av lærere, fokusgruppeintervju av elever og en casestudie der elevene har ungdomsbedrift som metode for å best mulig arbeide med ekte oppdrag. Oppgavens teoretiske perspektiv er primært knyttet til et sosiokulturelt læringsperspektiv, motivasjonsteori og drivkraft, læreprosesser og situert læring. Resultatene av vår forskning viser at elevene motiveres best når mediefagene forankres i ekte oppdrag som synliggjør arbeidet deres utover skolen. Slik opplever elevene bedre relevans mellom teori og praksis, de får et bedre eierskap til læreprosessene og lærestoffet. Lærere mener det er en utfordring å integrere entreprenørskap som endel av en helhetlig skoletenkning fordi begrepet ennå er ukjent og har for liten plass i læreplanarbeid og i skolens visjon.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6193