En tverrsnittsstudie av hvilke faktorer som påvirker selvopplevd helse blant ikke-vestlige mødre i Akershus og Østfold

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAPO;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i helse og empowerment

Abstract

Bakgrunn: Andelen personer med innvandrerbakgrunn har økt i Norge de siste tiårene. Flere ulike studier gjennomført blant ikke-vestlige kvinner, konkluderte med at helsetilstanden til denne gruppen avviker fra helsetilstanden til befolkningen generelt. Dette gjelder både faktisk helse og selvopplevd helse. Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke mulig samvariasjon mellom selvopplevd helse og faktorene følelse av sammenheng (Sense of coherence, SOC), språkferdigheter, ernæringsatferd og fysisk aktivitet i en gruppe kvinner med ikke-vestlige bakgrunn. Metode: Tverrsnittsstudie av 101 kvinner med ikke – vestlige bakgrunn i aldersgruppen 18 – 45 år, bosatt i Akershus og Østfold. Deltakerne besvarte et spørreskjema som dekket sosiodemografiske og helserelaterte variabler i tillegg til selvopplevd helse, SOC, språkferdigheter, ernæringsatferd og fysisk aktivitet. Samvariasjon ble testet med korrelasjon (Pearsons R) og multippel lineær regresjonsanalyse. Resultater: Totalt 42 prosent av deltakerne anga sin helse som god/svært god, mens kun 6 prosent anga sin helse som dårlig. Bivariat korrelasjonsanalyse viste en svak til moderat sammenheng mellom selvopplevd helse og SOC (R² = 0,41), ernæringsatferd (R² = 0,26), fysisk aktivitet (R² = 0,30), språkferdigheter(R² = 0,33), antall personer i husstanden som er under 18 år (R² = ˗ 0,22) og KMI (R² = ˗ 0,15). Multippel lineær regresjonsanalysen viste at variasjonen i selvopplevd helse kun samvarierer signifikant med SOC (Beta = 0,19, p = 0,045) og fysisk aktivitet (Beta = 0,36, p < 0,001). Konklusjon: Denne studien viser at variasjon i SOC og fysisk aktivitet kan forklare variasjonen av selvopplevd helse hos utvalgte kvinner med ikke-vestlige bakgrunn. Det er behov for å gjøre flere og større studier som eventuelt kan bekrefte eller avkrefte dissefunnene.
Background: The proportion of people with immigrant backgrounds has increased in Norway in recent decades. Several studies conducted among non-Western women, concluded that the health status of this group differs from the state of health of the general population. This applies to both actual health and self-perceived health. Purpose: The purpose of this study was to investigate whether there is correlation between self-perceived health and the factors sense of coherence (SOC), language skills, nutrition and physical activity behaviors in a group of women with non-Western background. Method: Cross-sectional study of 101 women with non - Western backgrounds aged 18-45 years residing in Akershus and Østfold. The participants answered a questionnaire that covered socio-demographic and health-related variables in addition to self-perceived health, SOC, language skills, nutrition behavior and physical activity. Correlation was tested with correlation (Pearson's R) and multiple linear regression analysis. Results: Total 42 percent of participants appraised their health as good / very good, while only 6 percent appraised their health as poor. Bivariate correlation analysis showed a weak to moderate correlation between self-perceived health and SOC (R ² = 0.41), nutrition behavior (R ² = 0.26), physical activity (R ² = 0.30), language skills (R ² = 0.33), number of people in your household who are under 18 (R ² = ˗ 0.22) and BMI (R ² = ˗ 0.15). Multiple linear regression analysis showed that the variation in perceived health only correlated significantly with SOC (Beta = 0.36, p <0.001) and physical activity (Beta = 0.19, p = 0.045). Conclusion: This study shows that variation in the SOC and physical activity can explain the variation of self-perceived health in selected women with non-Western backgrounds. Additional studies are needed to confirm or disprove these results

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1941