En portal til det norske samfunnet - Hvordan kan norske folkebiblioteks nettsteder fungere som informasjonsportaler for innvandrere?

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I denne masteroppgaven undersøkes innvandreres informasjonsbehov, og hvilke barrierer de møter når behovene skal dekkes. Videre drøftes hvilke konsekvenser dette får for hvordan informasjon bør formidles til denne gruppen via et nettsted. Den teoretiske tilnærmingen til dette er Dervins sense-making-teori. Datagrunnlaget består av intervjuer med åtte personer som har erfaring med arbeid med innvandrere, gruppesamtaler med innvandrere, og en spørreundersøkelse gjennomført ved tre språkkaféer ved Deichmanske bibliotek i Oslo. Undersøkelsen underbygger langt på vei flere funn fra tidligere studier, blant annet at biblioteket er en hyppig brukt arena for å skaffe seg et nettverk, og for å tilegne seg den kunnskapen man trenger for å fungere i det norske samfunnet. Den viser også at innvandrere har behov for et vidt spekter av informasjon, som berører alle sider ved en innvandrers liv, ikke bare det som har med livet som innvandrer å gjøre. Det å vite hva man skal lete etter, og å forstå den informasjonen man finner, ser ut til å være de mest utbredte utfordringene. Det er også gjort funn som tyder på at en del innvandrere unngår å søke hjelp når man ikke klarer å orientere seg på egen hånd. Avslutningsvis presenteres en skisse til hvordan opprettelsen av et nettsted med informasjon rettet mot innvandrere kunne gjennomføres, samt forslag til videre undersøkelser.
The purpose of this thesis is to examine immigrants' information needs, and what barriers they face trying to cover these needs. Implications for how the information should be communicated to this group via a website are then discussed. The theoretical approach to this is Dervin’s sense-making theory. The data consists of interviews with eight people with experience working with immigrants, group conversations with immigrants, and a survey conducted at three conversation groups for immigrants at the Oslo Public Library. The study confirms several findings from previous studies, including that the library is a frequently used arena for acquiring a network as well as the knowledge needed to function well in the Norwegian society. It also shows that immigrants need for a wide range of information, which affects all aspects of life, not only information relevant for their status as immigrants. Knowing what to look for and to understand the information they find seems to be the most prevalent challenges. The findings also suggest that some immigrants avoid seeking help when failing to manage on their own. An outline of how the creation of a website with information aimed at immigrants could be implemented is presented, and finally a few suggestions for further research.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2752