En nasjonal oversikt over fosterovervåkningsrutiner i Norge. En kvantitativ studie

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAJO;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Å kartlegge fosterovervåkningsrutinene ved alle fødeenheter i Norge. En oversikt over rutinene ville kunne gi grunnlag for å vurdere om rutinene er i tråd med retningslinjer, veiledere og nyere forskning. Problemstilling: Hva er fosterovervåkningsrutinene i fødsel på de ulike fødeenhetene i Norge? Metode: En kvantitativ studie med spørreskjema vedrørende fosterovervåkningsrutiner i fødsel. Spørreskjemaet ble sendt til alle 48 fødeenheter i Norge i juni 2017. Resultat: Alle fødeenhetene responderte. Flere fødeenheter brukte CTG-overvåkning på kvinner med lav risiko. Tre fødeavdelinger fulgte ikke helsedirektoratets kvalitetskrav da de brukte CTG uten tilgang på skalpblodprøver eller STAN. Konklusjon: De fleste fødeenheter hadde fosterovervåkningsrutiner som var i tråd med retningslinjer, veiledere og nyere forskning, med det er påvist avvik. En studie som kartlegger om rutinene etterleves og hvordan fosteret faktisk blir overvåket hadde vært av interesse.
Aim: Investigate the routines for intrapartum fetal monitoring in Norwegian delivery units. An overview would provide basis for assessing whether routines are in line with guidelines and research evidence. Issue: What are the routines for intrapartum fetal monitoring in Norwegian delivery units? Method: Quantitative study with questionnaire concerning fetal monitoring routines. The questionnaire was sent to all 48 delivery units in Norway in June 2017. Results: All units responded. Some units used CTG on women with low risk. Three units used CTG without access to scalp blood samples or STAN. Conclusion: Most delivery units had fetal monitoring routines in line with guidelines and research evidence, with some notable exceptions. If routines are followed could be the aim of further studies.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5494