En kvalitativ studie om hvordan skoleledere legitimerer kroppsøvingsfaget i skolen

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Abstract

Hensikt: Hensikten med denne masteroppgaven har vært å undersøke kroppsøvingsfagets legitimering i skolen blant skoleledere, og bidra med økt kunnskap om hvordan det legitimeres da dette er tema som det er forsket lite på. Utvalg: undersøkelsen består 4 rektorer fra 4 forskjellige skoler i Oslo og Akershus. 1 Ungdomsskolerektor og 3 videregåendeskolerektorer. Teori: teorirammen for oppgaven består av teori knyttet til helsetilnærming i kroppsøvingsfaget, Arnolds bevegelsesteori som forteller noe om læring i kroppsøving og Goodlads læreplanteori som forteller om hvordan oppfatning av læreplan er av betydning for praksis. Dette ses i forhold til om faget legitimeres som et dannelses- eller helsefag. Metode: denne studien er en kvalitativ studie med en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Datainnsamlingen er hentet gjennom 4 intervjuer som foregikk 1 til 1. Hovedfunn: funnene i denne studien viser at skolelederne legitimerer kroppsøvingsfaget som et helsefag, hvor formålet med faget er at det skal ha en positiv effekt på elevenes helse og være forebyggende i helsearbeidet. Undervisningen assosieres med et høyt aktivitetsnivå og læring av grunnleggende teknikkferdigheter. Konklusjon: skoleledernes legitimering av kroppsøvingsfaget som et helsefag bidrar ikke til at faget oppnår sitt formål som et allmenndannende fag, noe som også vil gjøre det vanskelig å inspirere til livslang bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil. Fokuset på helse som fagets formål gjør at det er mindre vekt på læring i et allmenndannende perspektiv, noe som også fører til at de som er fysisk aktive på fritiden mestrer faget best og får mest utbytte av timen. Sterkere kroppspress og mindre inkludering i faget kan også være blant konsekvensene gjennom en slik legitimering. Skal faget være et allmenndannende fag som skal inspirere til livslang bevegelsesglede, bør faget vektlegge undervisning som legger til rette for inkludering, samarbeid og læring gjennom glede og mestring.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6235