En kvalitativ studie av rådgivernes erfaringer med å fremme fullføring på videregående skole

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAPO;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i helse og empowerment

Abstract

Bakgrunn: Et stabilt høyt frafall i videregående opplæring er stadig en offentlig debatt. Det er en stor utfordring å finne til bidrag for at flest mulig skal fullføre. Frafall har store konsekvenser for den enkelte og samfunnet for øvrig. Manglende fullføring reduserer muligheter i arbeidsmarkedet og bidrar til å øke sosiale ulikheter i helse. Hensikt: Undersøke hva enkelte rådgivere erfarer kan bidra til å fremme elevenes fullføring på videregående opplæring. Teoretisk forankring: Helsefremmende arbeid er sentralt der unges oppvekst og utvikling foregår. Helse er essensielt for at den enkelte fullfører videregående opplæring. Rådgivernes veiledning i utdanningsvalg og sosiale spørsmål er et viktig ledd i det helsefremmende arbeidet. Anerkjennende samtale søker etter elevens interesse, ressurser og styrke for å fremme fullføring. Gjennom empowerment som prosess og omfordeling av makt kan rådgivere bidra til at elever får større kontroll over egne utfordringer og styrke til å håndtere disse. Metode: Denne studien er utført ved hjelp av kvalitative dybdeintervju. Intervjuene er transkribert og analysert ved koding, kategorisering, kondensering og abstrahering. Syv rådgivere på videregående opplæring i Oslo og Akershus har blitt intervjuet. Resultater: Studien antyder at rådgiverne opplever sin rolle med å fremme fullføring som kompleks. Gjennom anerkjennende elevsamtale opplever de å danne en relasjon til elevene. Imidlertid opplever rådgiverne begrenset ressurser i form av for lite tid til å gjennomføre alt som hører til rådgiverrollen. Rådgiverne opplever en form for avmakt i rollen når elevens psykiske helse hindrer fullføring. De etterlyser imidlertid alternative løp, utenfor skolens rammer og vilkår for enkelte elever. Samarbeidet med ulike aktører internt og eksternt er viktig. Ved å benytte hverandres ressurser og kompetanse vil en kunne tilpasse undervisning og tilrettelegge for den enkelte elev. Rådgiverne mener at samfunnet må bidra med flere lærlingplasser og jobbtilbud til ungdom. Konklusjon: Studiens funn viser at rådgiverne opplever at flere faktorer kan fremme fullføring. Tilgjengelighet, tilpasset undervisning, samarbeid og alternative løp er vesentlig faktorer for fullføring av videregående opplæring

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2862