En kvalitativ studie av dialog og samarbeid

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for sykepleierutdanning

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Bakgrunn: Samarbeid og avtaler om oppgavefordeling med henvisende instans og andre kommunale tjenester er en sentral oppgave ved en barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk. For å oppnå helhetlige tjenester er det avgjørende at dette samarbeidet fungerer. I regi av BUP(barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) ble det i 2004 opprettet et samarbeidsforum mellom ledere i BUP og i de forskjellige kommunale tjenestene med den hensikt å samarbeide og å bistå hverandre i komplekse saker. Hensikt Hensikten med studien er å evaluere hvordan ledere i pedagogisk psykologisk tjeneste og barneverntjenesten i samarbeidsforumet opplever samarbeid og kommunikasjon med BUP. Metode: Kvalitativ studie basert på samtaleintervju av fire ledere med henholdsvis to i pedagogisk psykologisk tjeneste og to i barneverntjenesten. Funn Hovedfunnene i studien viser at å ha et felles mål og respekt for hverandres faglighet har betydning for samarbeidet mellom BUP og de andre instansene. Lederne fra PP tjenesten og barneverntjenesten ønsket utveksling av kunnskap og fagutvikling. Dialog oppleves å gå begge veier i samarbeidsforumet, men BUP kan oppleves som premissleverandør. Samarbeidsforumet kan bidra til at barn- og unge kan få raskere hjelp spesielt i akutte saker gjennom drøfting og dialog. På samme måte kan en si at informasjon som er delt vider i de ulike tjenestene har bidratt til at det er lettere å være i dialog med hverandre. Konklusjon: Funnene i studien tyder på at det er viktig å opprettholde samarbeidsforumet. Samarbeid og dialog er sentralt og faktorer som respekt for hverandres faglighet, felles mål og utveksling av kunnskap kan bidra til et bedre samarbeid og unngåelse av konflikter.
Background: Collaboration and agreement about tasks between child and adolescent psychiatric outpatient clinic, educational psychological services and child care is a central assignment in a child and adolescent psychiatric outpatient clinic. A collaborate forum between leaders in policlinic and other communal services was started in 2004. The aim of this forum was to collaborate and help each other in complexes issues. Aim This study aimed to evaluate leaders in child care and educational psychological services experiences in collaboration with leaders in child and adolescent psychiatric outpatient clinic. Method: Data was collected through four interviews with two leaders in educational psychological services and two leaders in child care. Results The results indicate that a common aim and respect for each others professionals is central in collaboration. Dialogues seem to be accepted both ways, but the experiences could seems that the policlinic in some ways was given the premises. The collaborative forum can contribute to help child and adolescent quicker during dialogue and information between the policlinic and the other services. Information between the different services makes it easier to collaborate and to have a dialogue. Conclusion: The study indicate that it is important to continue the collaboration forum. Collaborate and dialogue about respect for professionals, common aim and tell each other of their experiences can contribute to a better collaboration and avoidance of conflicts.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/966