En kartlegging av helsepersonells erfaring med Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS)

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Norsk sykepleierforbund

Document type

Abstract

Bakgrunn: Pediatrisk tidlig varslingsskår (PEVS) er et skåringsverktøy som ble utviklet tidlig på 2000-tallet i England og modifisert til norske forhold i 2011. Verktøyet tallfester alvorlighetsgraden av barns kliniske tilstand, uavhengig av diagnose, og identifiserer barn mellom 0 og 18 år som er i fare for klinisk forverring. PEVS anses som et nyttig hjelpemiddel for å gjenkjenne risikopasienter, men det foreligger lite forskning om brukererfaringer med PEVS. Hensikt: Å beskrive sykepleiere og legers erfaring med PEVS. Vi fremstiller erfaringene på bakgrunn av hvorvidt verktøyet bidrar til systematikk og bedret kommunikasjon, samt hvorvidt verktøyet er anvendelig for brukeren. I tillegg undersøker vi hvorvidt PEVS brukes etter oppsatte rutiner, og hvorvidt forskjellige sykehus eller yrkesgrupper har ulike erfaringer. Metode: Vi benyttet kvantitativ metode med deskriptivt tverrsnittsdesign. Vi brukte et egenutviklet spørreskjema til å kartlegge brukererfaringene til 172 helsepersonellansatte fra tre sykehus i Norge. Vi foretok deskriptive analyser kombinert med ikke-parametriske rangsumtester: Kruskal-Wallis og Mann-Whitney-Wilcoxon. Resultat: Det er gjennomgående enighet blant helsepersonellet om at PEVS bidrar til systematikk og bedret kommunikasjon, og at PEVS er et brukervennlig verktøy. Helsepersonell fra ett sykehus var signifikant oftere enige i at de bruker PEVS i samsvar med rutinene, sammenliknet med de andre sykehusene. Konklusjon: Helsepersonell rapporterer om positive erfaringer med PEVS, men studien viser at de bruker rutiner svært forskjellig.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5850