En ernæringsalgoritme til pasienter med akutt KOLS-forverring i behov av non-invasiv ventilasjonsstøtte - intensivsykepleierens funksjon og ansvar

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i intensivsykepleie

Abstract

Bakgrunn: Vi har erfart at det er varierende hva slags ernæring KOLS-pasientene får, og derfor sett behov for kvalitetsforbedring i klinikken. Formål: Å utvikle en algoritme som vil være med på å vurdere ernæringsrisiko samt forebygge og behandle feilernæring hos pasienter innlagt med KOLS-forverring som får non-invasiv ventilasjon (NIV). Problemstilling: "En ernæringsalgoritme til pasienter med akutt KOLS-forverring i behov av non-invasiv ventilasjonsstøtte - intensivsykepleierens funksjon og ansvar" Metode: Retningslinjemetodikk, en veileder for utarbeidelse av kunnskapsbaserte retningslinjer. AGREE II, og GRADE er ulike verktøy som brukes i utarbeidelse av en retningslinje. Demings sirkel er overordnet modell for kvalitetsarbeid. Hovedresultat: Vi har utarbeidet en ernæringsalgoritme til KOLS-pasienter i forverring som får NIV. Anbefalingene vi kommer med er basert på systematisk vurdering og gradering av dokumentasjonen. Det eksisterer mye forskning om ernæring og ernæring til KOLS-pasienter, men det finnes lite forskning som sier noe konkret om ernæring til pasienter som får NIV. Vi har derfor sammenfattet kunnskapen i vår algoritme. Intensivsykepleiernes viktige rolle i å legge til rette for og administrere ernæringsbehandling presiseres. Konklusjon: Gjennom systematisk søk etter retningslinjer og relevant forskning har vi funnet at det er behov for en ernæringsalgoritme til KOLS-pasienter i forverring som får NIV-behandling. Å utarbeide algoritmen er kvalitetsarbeid og faller inn under intensivsykepleierens rolle i forskning og fagutvikling. Pasienter med KOLS-forverring som får NIV trenger spesiell tilrettelegging og planlegging av ernæring, og en algoritme kan være med på å sørge for god praksis.
Background: We have experienced that there are varying kinds of nutrition that COPD patients recive, and have seen the need for quality improvement in the clinic. Objective: To develop an algorithm that will help to assess nutritional risk and prevent and treat malnutrition in patients hospitalized with COPD exacerbations receiving non-invasive ventilation (NIV). Question: “A nutritional algorithm for patients with acute COPD exacerbations in need of non-invasive ventilation – The intensive care nurses’ roles and responsibility” Method: Guideline methodology, a guide for the development of evidence-based guidelines. AGREE II, and GRADE are different tools used in the preparation of a guideline. Demings circle is a basis model for quality assurance. Main results: We have created a nutrition algorithm to COPD patients in exacerbation receiving NIV. The recommendations are based on systematic evaluation and grading of the documentation. There is much research on nutrition and nutrition for COPD patients, however there is little research specifically related to nutrition for patients receiving NIV. We have therefore compiled the knowledge in our algorithm. The important role of the intensive care nurses regarding facilitation and administration of nutrition therapy are emphasized. Conclusion: Through a systematic search for guidelines and relevant research, we have found that there is a need for an algorithm regarding nutrition in COPD exacerbated patients receiving NIV. To prepare an algorithm falls under quality assurance and is therefore part of the intensive care nurse's role in research and development. Patients with COPD exacerbation receiving NIV need special preparation and planning of nutrition, and an algorithm may be of assistance to ensure good practice.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4860