En Born Global i et akseleratorprogram. Hvordan akseleratorprogrammene TINC Silicon Valley og EM New York påvirker en Born Globals internasjonaliseringsprosess

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne studien undersøker hvordan to av akseleratorprogrammene til Innovasjon Norge påvirker en Born Globals internasjonaliseringsprosess. Studien ble skrevet på grunnlag av akseleratorprogrammets økte betydning i Start-Up økosystemene. Etter vår kunnskap foreligger det lite empirisk forskning som utforsker effektene akseleratorprogrammer har på Born Globals internasjonaliseringsprosess. Vi har gjennomført et flercasestudie med en abduktiv tilnærming hvor primærdata har blitt samlet inn gjennom semi-strukturerte dybdeintervjuer med gründerne fra syv forskjellige Born Globals. Studien identifiserer at deltakelse påvirker hastigheten på internasjonaliseringsprosessen og prosessens geografiske fokus. Våre funn indikerer at mentorene fasiliterer for at gründerne tilegner seg kritisk kunnskap om eget selskap, foretar strategiske endringer samt utvikler bedriftsnettverk i en tidlig fase. På bakgrunn av våre funn utvikles en revidert forskningsmodell som illustrerer hvilke faktorer som fasiliterer endringen i deltakernes internasjonaliseringsprosess. Vi mener funnene våre kan gi en forståelse av hvordan Innovasjon Norges akseleratorprogrammer påvirker norske Born Globals internasjonaliseringsprosess.
Our study aims to explain how two of Innovation Norway’s accelerators, influence a Born Globals internationalization process. We argue that our research is of high relevance because of the emerging role of accelerators in Start-Up ecosystems worldwide. Our understanding is that few empirical studies explore the effects accelerators have on Born Globals internationalization process. We have done a multiple-case study with an abductive approach, and collected primary data through semi structured interviews with entrepreneurs of seven different participating companies. We have identified that participation influence both the speed and the geographical scope of the internationalization process. Our findings indicate that participation increase the entrepreneur’s knowledge about their own business, engages strategic change, as well as enabling the entrepreneurs to develop a business network at an early stage. Based on our findings, we develop a revised research-model, which illustrates what factors that facilitate changes in the participant’s internationalization process. We argue that our findings give a better understanding on how Innovation Norway’s accelerators contribute to Norwegian Born Globals internationalization-process

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5542