En annerledes ruskultur - En diskursanalyse om rusbruk på et diskusjonsforum på internett

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Målet med denne masteroppgaven i sosialt arbeid var å se på diskurser om rusbruk. Datamaterialet har vært 11 diskusjonstråder fra et diskusjonsforum på internett. Jeg har identifisert åtte diskurser som knytter seg til undertemaene mine: avhengighet, bruk/misbruk og grunner til rusbruk. Gjennom oppgaven beskrives diskusjonsforumet som en arena for informasjonsutveksling, felleskap og tilhørighet. Som teoretisk rammeverk setter jeg diskusjonsforumet inn i en subkulturell kontekst, hvor jeg beskriver forumet med begreper som normalitet, avvik, stigma, symboler og subkulturell kapital. Dette for å gi leseren en ny forståelse av diskusjonsforum. For å ha noe å sammenligne diskursene med vises det også til rusteori, som er knyttet til mine tre undertema. Dette er for å vise til likheter og ulikheter i forståelsene av avhengighet, bruk/misbruk og grunner til misbruk, mellom deltakere på diskusjonsforum og hvordan temaene forstås og beskrives av fagfolk. For å få tak i brukerne av diskusjonsforum sine perspektiver på rus har jeg benyttet meg av diskursanalyse som metode. Jeg har ikke brukt en konkret diskursiv analyseform, men hentet inspirasjon fra Norman Fairclough kritiske diskursanalyse og Ernesto Laclau og Chantal Mouffe diskursteori. Jeg brukte Faircloughs analyseverktøy (sjanger, stil, antagelser og intertekstualitet) som hjelpemiddel for å identifisere og beskrive diskursene. Oppgavens forståelse av diskursbegrepet er derimot hentet fra Laclau og Mouffe. Funnene mine vises gjennom åtte diskurser. Diskursene som er konstituerende for synet på avhengighet på forumet har jeg kalt individdiskurs og situasjonsdiskurs. Mønsteret her er at noen ser på avhengighet som knyttet til personen, men andre forklarer det ut i fra situasjon/kultur. Diskursene jeg fant som er etablerende for synet på forskjellen mellom bruk og misbruk er kaller jeg for kontrolldiskursen og balansediskursen, og er helt sentral i forståelsen av rusbruken til brukere av diskusjonsforum. Kontrolldiskursen knyttes til at det er mulig å kontrollere bruk av illegale rusmidler. Balansediskursen viser at bruk av illegale rusmidler kan balanseres med et vanlig liv. De siste fire diskursene knytter seg til hva som er de ”rette” grunnene til å ruse seg for brukerne av forumet. Disse diskursene kaller jeg for: den rekreasjonelle, den psykiske, den medisinske og den sosiale diskursen.
The aim of this master thesis in social work, was to find and analyse discourses on drug use on an internet forum. I have, in total, found eight discourses on the three drug related topics: addiction, use/abuse and reasons for drug use. The empirical data was 11 discussion threads collected from a drug orientated internet forum Through this study, the internet forum is understood as an arena for information exchange and a community which creates a sense of belonging for its users. In the theoretical framework, I view the internet forum in a subcultural context, where I describe it with concepts such as: normality, deviate, stigma, symbols and subcultural capital. I also present central literature on the three drug topics: drug and substance abuse, addiction and reasons for drug use. In the analysis, I compare and contrast the discourses with this literature. The methodology used to capture the forum users’ perspectives, has been discourse analysis. This exact discourse analysis was inspired partially by both Fairclough’s critical discourse analysis and Laclau and Mouffe’s discourse theory. To identify and describe the discourses, I used four of Fairclough’s tools for analysis. These were genre, style, assumptions and intertextuality. The thesis’ understanding of the concept of discourse is, however, inspired by Laclau and Mouffe. The results are eight discourses. The discourses that constitutes addiction are called individual discourse and situational discourse. This is based on a pattern where some users explained addiction as something to do with the individual, while others understood it from the context and the situation. Discourses on use and abuse are called control discourse and balance discourse. Both discourses challenge the conception where all illegal use is classified as abuse. The control discourse is used to reflect that a controlled use is possible. The balance discourse reflects that illegal drug use can be combined with a regular life. On reasons for drug use, there are four discourses: the recreational, the psychic, the medicinal and the social discourse.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5339