Empowerment, rollekonflikter og andre faktorer sin relasjon til foreldres helse: en tverrsnittstudie

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAPO;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i empowerment og helsefremmende arbeid

Abstract

Bakgrunn: Innflytelse i eget liv er sentralt for egen helse. Foreldre kan leve i spenning mellom forventninger fra arbeidslivet og fra familien. Helsen til foreldrene har ringvirkninger utover dem selv, det påvirker oppvekstsvilkårene til barna. Hensikt: Hensikten med studien er å generere kunnskap om hvilke faktorer som korrelerer med helsen til småbarnsforeldre, med spesielt vekt på empowerment og rollekonflikter. Teoretisk forankring: Empowerment er utgangspunktet for oppgaven sammen med Antonovskys lære om Salutogenese og WHO sine retningslinjer for helsefremmende arbeid. Metode: Tverrsnittsundersøkelse er forskningsdesignet. 126 småbarnsforeldre ble inkludert i studien, tilfeldig utvalgt fra fire helsestasjoner i Oslo. Multiple lineær regresjonsanalyse er analysemetode. Resultat: Empowerment og rollekonflikter korrelerer med helse (p < 0,005). Empowerment og lav grad av rollekonflikter hadde også en samspillseffekt med helse (p < 0,005). Andre faktorer som korrelerte med helse var tilfredshet med mengde tid sammen med egne barn (p < 0,05) og geografisk nærhet til foreldre eller svigerforeldre (p < 0,05). Dette viste seg å være viktigere enn inntekt og andre sosioøkonomiske variabler. Empowerment, rollekonflikter og tilfredshet med tid med egne barn hadde alle tre en bivariat korrelasjon med hverandre (p < 0,05). Konklusjon: Empowerment, rollekonflikter, tilfredshet med tid med egne barn og geografisk nærhet til foreldre/svigerforeldre korrelerte signifikant med helsen til småbarnsforeldre. Empowerment virker sammen med rollekonflikter og korrelerer med tilfredshet med tid med egne barn.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5212