Emosjonelle foreldre og usynlige barn : en dekonstruktiv lesing av læreboken Praktisk barnevernarbeid

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne masteroppgaven er en tekstanalyse der det gjøres en dekonstruktiv lesing av læreboken Praktisk barnevernarbeid. Fokuset er på menneskesyn, språk og makt, samt det å lese en tekst kritisk. Innfallsvinkelen til analysen er følgende problemstilling: Hvordan forholder læreboken Praktisk barnevernarbeid seg til sitt eget uttalte menneskesyn? Derrida sin dekonstruktive lesing er den teoretiske tilnærmingen til analysen. Denne måten å lese en tekst på går ut på å plukke en tekst fra hverandre og se hva som implisitt skjuler seg bak ordvalg og formuleringer. Gjennom Bakhtins begreper person, portrett, dialogiske tekster, modelleser og overmottaker ser jeg på hvordan ulike aktører i teksten karakteriseres. Dette ses ut fra tekstens plassering av seg selv i forhold til brukermedvirkning og aktørperspektivet. Ett av funnene er at teksten ikke opprettholder sine egne normer i måten de ulike aktørene implisitt formidles i teksten. Aktørene som eksplisitt omtales som aktivt medvirkende, passiviseres implisitt gjennom teksten. Praktisk barnevernarbeid ble utgitt i både 1998 og 2008, og begge utgavene har to likelydende fortellinger. Teksten forteller at brukermedvirkning og aktørperspektivet er inkludert i 2008 utgaven. Det er en motsetning i teksten at måten ulike aktører artikuleres på ikke er endret når nye perspektiver er inkludert. Gjennom kritisk lesning kan en få bevissthet rundt fagspråket i makttekster. Dette kan bidra til kritisk refleksjon rundt språket som anvendes i barnevernfeltet.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/394