Elevers vurdering av matmiljø og fysisk miljø på skolen, og hvilke muligheter og barrierer dette utgjør for et sunt kosthold og fysisk aktivitet: En kvalitativ studie på elever i 9. klasse i Øvre Romerike

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAEH;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn Grunnlaget for sunne matvaner legges allerede i barndommen, og skolemåltidet er derfor av stor betydning for elevers kosthold. I Norge har man sett en økning i forekomst av overvekt og fedme hos barn og unge. Studier har vist at kostholdet til barn og unge i Norge stort sett i tråd med anbefalingene, med unntak av noen energigivende næringsstoffer, deriblant sukker og fett. Kartlegging har også vist at ikke alle møter de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. Få studier har utforsket barn og unges oppfatning av matmiljø og fysisk miljø på skoler i Norge, og hvordan dette påvirker kosthold og fysisk aktivitet. Hensikten med denne studien var å undersøke disse miljøene på skolen, elevenes oppfatning av miljøene, og deres vurdering av muligheter og barrierer for et sunt kosthold og fysisk aktivitet på skolen. Metode Masteroppgaven har et kvalitativt forskningsdesign, der metode for datainnsamling var fokusgruppeintervjuer og observasjoner. Utvalget i studien bestod av elever på 9. klassetrinn fra skoler i Øvre Romerike (Akershus fylke). Totalt seks skoler og 55 elever deltok i fokusgruppeintervjuene. Teoretiske tilnærming var qualitative description. Resultater Elevene viste stor interesse og kunnskap rundt kosthold og ernæring, men spiste til tross for dette ofte usunn mat dersom de hadde muligheten. Miljømessige faktorer viste seg å ha stor betydning for ungdommenes mat- og helsevaner på skolen. Mattilbudet i kantinen ble påpekt som en barriere for et sunt kosthold på skolen, og mange elever uttrykte et ønske om et sunnere mattilbud. Utover kroppsøvingstimer var flertallet av elevene lite aktive på skolen. Lite fokus og oppmuntring fra lærere, samt mangel på utstyr eller fasiliteter, ble oppfattet som store hindringer for fysisk aktivitet på skolen.Konklusjon Funnene i studien tyder på at miljømessige faktorer i stor grad påvirker matvaner og fysisk aktivitet. Helsefag kan være en effektiv metode for å øke bevissthet og kunnskap hos barn og unge, men det er behov for større intervensjoner på miljø- og organisatorisk nivå, for å utforske årsaker bak ungdommers matvalg og hva deres sosial atferdsmønster er knyttet til, for på den måten å utvikle langsiktige tiltak for å støtte atferdsendring

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3365