Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse

Author(s)

Publication date

2011

Series/Report no

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(2)

Publisher

Norsk atferdsanalytisk forening

Document type

Abstract

Kognitiv psykologi har i større grad enn atferdsanalyse interessert seg for fenomener slik de inngår i dagligdagse språkkategorier. Hukommelse1 er et slikt begrep. I kognitiv hukommelsesforskning benyttes det ofte en tilnærming hvor en først finner relasjoner mellom observerbare atferds- og miljøhendelser for deretter å trekke slutninger om underliggende prosesser som relasjonene mellom atferd og miljø skal være avhengig av. Den foreliggende artikkelen tar for seg noen problematiske aspekter ved slik kognitiv hukommelsesforskning. Deretter redegjøres det for en atferdsanalytisk fortolkning av hukommelse og det argumenteres at etablering av betingende diskriminasjoner ved bruk av delayed matching-to-sample (DTMS) prosedyrer kan benyttes til å studere kortidshukommelse. Ulike funn som er blitt gjort ved bruk DMTS prosedyrer beskrives med fokus på studier som undersøker precurrent atferd

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/969