Eierstrukturens betydning - En studie av private barnehager i Norge

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne masterutredningen tar for seg problemstillingen «Kan egenskaper ved eierne forklare variasjon i økonomisk resultat og kvalitet blant private barnehager?» Problemstillingen er belyst gjennom to separate analyser. Vi har først sett på alle eiere av private ordinære barnehager, med hovedfokus på forskjeller i eiertype og barnehageprofil. Deretter har vi gått nærmere inn på aksjeselskaper med personlig eierskap (profittsøkende selskaper). Her studeres en rekke eierstyringsmekanismer. Analysen er basert på data fra BASIL, tilgjengeliggjort av Utdanningsdirektoratet, sammen med informasjon hentet inn via kreditt- og markedsverktøyet Proff Forvalt. Gjennom datainnsamling og bearbeiding er ultimate eiere identifisert, barnehagene er kategorisert etter eiertype, og barnehager med felles eier er gruppert sammen. I analysen benyttes driftsresultat som resultatmål, mens bemanningsgrad (barn per ansatt) brukes som mål for kvalitet. Analysen viser at de typiske «non-profit»-eierne; foreninger, samvirker og foreldreeiere, har høyere bemanning enn selskaper med personlig eierskap. Stiftelser og foreldreeiere klarer dette uten at det betyr dårligere driftsresultat. Likeledes har barnehager med en spesiell pedagogikk bedre bemanning enn barnehager uten profil. Barnehager med tros- og livssynsprofil har derimot dårligere bemanning, og et høyere driftsresultat som følge av denne kvalitetsreduksjonen. Blant selskapene med personlig eierskap finner vi at både eierkonsentrasjon, familieeierskap og innsideeierskap har positiv effekt på driftsresultatet. Samtidig bidrar innsideeierskap til lavere bemanning. Resultater fra analysen peker i retning av at stordriftsfordeler kan knyttes til eiertype. Stordriftsfordelene har betydning for variasjonen i økonomisk resultat mellom selskapene med personlig eierskap. Effekten er mindre tydelig når man ser på alle barnehagetyper under ett. Dette kan tyde på at profittsøkende eiere nyttiggjør seg potensielle stordriftsfordeler bedre enn andre eiertyper.
This master theses aim to answer the research question: “Can owner characteristics explain variability of financial performance and service quality in private kindergartens”. The research is divided in two separate analyses. First, we focus on the difference between ownership types and the difference between kindergarten profiles. In this analysis all owners of private kindergartens are included. Second, we delve deeper into kindergartens with personal ownership (for-profit companies). Several corporate governance mechanisms are studied. The analysis is based on data available from The Norwegian Directorate for Education and Training, together with information collected from credit- and financial data analysis company Proff Forvalt. By processing the collected data, the research identifies the ultimate owner structure of kindergartens, categorizes ownership types, and group together kindergartens with the same owners. In the analysis, the financial performance is measured by EBIT and service quality is measured and by a child-per-staff ratio. The research shows that non-profit organizations and parent-owned kindergartens have a lower child-per-staff ratio than corporations with personal ownership, meaning higher quality. Foundations and parent-owned kindergartens manage this without lowering financial performance. Likewise, kindergartens with an educational profile have a lower child-per-staff ratio than kindergartens with no profile. Religious kindergartens have a higher child-per-staff ratio, and consequently higher profitability. For companies with personal ownership, both higher ownership concentration and larger share of insider ownership has a positive effect on financial performance. The research shows that a larger share of insider ownership contributes to a higher child-per-staff ratio. The result indicates that the ability to utilize the benefits of economies of scale differs depending on ownership type. Economies of scale can help explain the variation in financial performance between companies with personal ownership. The effect is less clear when all ownership types are included. This implies that for-profit owners utilize economies of scale better than other ownership types.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7669