Effekten av innføring av et discovery søkeverktøy - en casestudie

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvilken effekt innføringen av et discovery søkeverktøy har på bruken av et biblioteks elektroniske ressurser. Discovery søkeverktøy er en type bibliotekverktøy som lar brukerne søke i en indeks med forhåndshøstet informasjon fra mange forskjellige kilder, inkludert bibliotekkatalogen, slik at brukerne lett kan få oversikt over hva de får tilgang til eller kan bestille via biblioteket. Søkeverktøyets formål er å forenkle brukeres tilgang til bibliotekets publikasjoner. Tidligere forskning viser at de aller fleste akademiske institusjoner som innfører discovery søkeverktøy opplever økt bruk av sine elektroniske ressurser. Jeg har brukt energiselskapet Statoil ASA som case og undersøkt effekten ved å se på COUNTER-statistikken journal report 1 (JR1) for antall åpnede fulltekstartikler fra et utvalg tidsskrifter fra Elsevier i perioden 2011 – 2016. Det er sammenfall mellom innføring av søkeverktøyet Primo i 2013 og markant økning i antall åpnede fulltekstartikler, men undersøkelse av statistikken fra lenkeserveren SFX som brukes med Primo, viser at denne endringen i dette tilfellet ikke kan tilskrives Primo.
In this master thesis, I have studied the effect an implementation of a web-scale discovery service has had on the usage of a library's electronic resources. A web-scale discovery service is a type of search solution allowing users to perform searches within an index with pre-harvested information from a variety of sources, including the integrated library catalog. The core idea of web-scale discovery services is to make users' access to the publications of the library easier. This way the users can easily get an overview of which resources and publications they can get access to or order via the library. The literature review shows that most academic institutions implementing a discovery tool experience an increased usage of their electronic resources. I used the energy company Statoil ASA as case, and studied the effect by examining the COUNTER statistics report Journal report 1 (JR1) over number of successful full-text article requests from a selection of Elsevier journals during the period 2011 – 2016. The implementation of the discovery service Primo in 2013 coincides with a distinct increase in the number of successful full-text article requests, but further examination of the statistics from the link resolver SFX, used with Primo, shows that this change in this case cannot be credited Primo.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5308