Effekt av informasjon på preoperativ engstelse blant voksne dagkirurgiske pasienter

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i anestesisykepleie

Abstract

Prosjektets bakgrunn: Preoperativ engstelse er et allment problem blant kirurgiske pasienter. Praksis rundt håndtering av engstelige pasienter varierer, samt mengde informasjon pasienter får. Problemstilling: Effekt av informasjon på preoperativ engstelse blant voksne dagkirurgiske pasienter. Hensikt: Hensikten med litteraturstudien er å undersøke om pasient informasjon før operative inngrep kan redusere preoperativ engstelse blant voksne dagkirurgiske pasienter. Metode: Det ble valgt PRISMA sin metode for utarbeidelse av systematiske overskrifter. Et systematisk litteratursøk ble gjennomført i databasene Cinahl, Medline og Central (The Cochrane Library) i januar-februar 2017 og gjentatt i september 2017. Det er kun randomiserte kontrollerte studier fra den siste dekaden som til slutt ble inkludert i overskriften. Resultater: Det ble identifisert tre studier som var relevant for problemstillingen med totalt 701 deltagere. En av studiene sammenlignet bruk av internettbasert undervisning og individuell opplæring med helsepersonell. To andre studier brukte pasientsentrert empatisk tilnærming og skreddersydd opplæring etter pasientens ønsker og behov mot tradisjonell informasjon. To av studiene har kommet frem til at informative tiltak kan bidra til reduksjon av engstelse preoperativt, mens den ene studien ikke kunne finne signifikant forskjell mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen. Konklusjon: Pasient informasjon kan gjøre seg til nytte i form av å redusere preoperativ engstelse, samt føre til at pasientene blir mer tilfreds med behandlingen. Forskning gir grunnlag til å antyde at brukermedvirkning kommer til å spille større rolle innen dagkirurgi. Informasjonen blir bedre tilpasset til hver enkelt, noe som kan bidra til ressursbesparelse og effektivisering av dagkirurgisk drift.
Background: Preoperative anxiety is a well-known problem among surgery patients. Practice of dealing with anxious patients varies, as well as amount of information that patients receive. Research question: Effect of information on preoperative anxiety among adult ambulatory patients. Objective: The purpose with this study is to investigate if patient information before the surgical procedure can reduce preoperative anxiety among adult ambulatory patients. Methods: It was used a systematic review research method (PRISMA). A systematic literature search was performed in databases Cinahl, Medline and Central (The Cochrane Library) in January-February 2017 and repeated in September 2017. There were only RCT from the last decade that were included in the review. Results: Three studies that were relevant for the research question were identified with a total of 701 patients. One of the studies compared use of internet-based education versus face-to-face education with a health worker. Two other studies used patient-centered empathic approach and needs-based patient education versus traditional treatment. Two of the studies concluded that informative intervention can promote reducing preoperative anxiety level, while one study could not find significant difference between the intervention group and the control group. Conclusion: Patient information can be useful in reducing preoperative anxiety and improve patient satisfaction with treatment. Research provides a basis for implying that user involvement would play a greater role in day surgery. Information will be better adjusted to a single patient that can be less resource demanding and make ambulatory unit more efficient. Key worlds: preoperative anxiety, ambulatory surgery, patient information, anxiety reduction, adult

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6331