Effekt av β2-adrenerg reseptor på prostatakreftcellelinjer : med fokus på epitelial-mesenkymal transisjon, migrasjon & proliferasjon

Author(s)

Publication date

2010

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for helsefag

Document type

Description

Master i biomedisin

Abstract

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge med over 4000 nye tilfeller hvert år. Økt levealder i befolkningen i tillegg til hyppigere diagnostisering i tidligere stadier av sykdommen enn tidligere, er blant årsakene til at stadig flere tilfeller oppdages. Den store variasjonen i klinisk forløp, samt prostatakreftens variable og uforutsigbare biologi, gjør det vanskelig å forutsi prognosen til hvert enkelt individ. β2-adrenerg reseptor (ADRB2) er en G-protein koblet reseptor som det finnes mye av i prostata. ADRB2 er blant annet kjent for å stimulere aktiviteten av androgenreseptor og spiller en rolle i cellevekst, adhesjon og metabolisme. ADRB2 er vist å være nedregulert i metastasert prostatakreft, og lavt uttrykk av reseptoren er assosiert med dårlig prognose av klinisk lokalisert prostatakreft. ADRB2 kan i fremtiden tenkes å være en potensiell prognostisk biomarkør for aggressiv prostatakreft, men før den tid gjenstår det å kartlegge hvilken rolle reseptoren har i utviklingen av prostatakreft og hvilken signalveier den er involvert i. I denne masteroppgaven er det undersøkt hvorvidt signalering via ADRB2 er med på å regulere nivået E-cadherin, Snail og RKIP. Dette er gener som er involvert i omdannelsen av epiteliale prostatakreftceller til mesenkymale prostatakreftceller, en prosess som kalles epitelial- mesenkymal transisjon (EMT). EMT er en prosess som er viktig under embryoutviklingen, men det er også vist at prosessen er viktig for metastasering av kreftceller også i prostatakreft. Prostatakreftcellelinjer ble i oppgaven stimulert med isoproterenol, en agonist for ADRB2, og RNA ble høstet etter ulike tidspunkter. Nivået av mRNA for E-cadherin, Snail og RKIP ble undersøkt ved bruk av real time RT-PCR. Det ble detektert en signifikant reduksjon i mRNA-nivå for Snail etter 24 timer i LNCaP-celler stimulert med isoproternol stimulering i forhold til ustimulerte celler, men det ble ikke detektert noe forskjell i mRNA-nivå for E-cadherin og RKIP. Protein-nivået av RKIP ble undersøkt ved hjelp av Western blot, men det ble ikke observert noe forskjell mellom ustimulerte - og isoproterenol stimulerte celler. Det ble også undersøkt om ADRB2-signalering hadde noe effekt på migrasjonen av prostatakreftcellelinjene. Migrasjonsassay viste at cellenes evne til å migrere økte når cellene ble stimulert med isoproterenol i den ikke-metastaserende prostatakreftcellelinjen LNCaP, men effekten var motsatt for den metastaserende prostatakreftcellelinjen DU145. I tillegg ble det undersøkt om ADRB2 spiller en rolle for proliferasjonen av prostatakreft-cellene. 3H-tymidin inkorperingsassay viste at hemming av ADRB2 førte til en signifikant nedgang i celleproliferasjonen, som ble ytterlige forsterket når ADRB2 ble slått ut i LNCaP-celler.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/405