Dukkenes helbredende magi - Bruk av dukker i familieterapi

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Jeg har sett på bruk av dukker som symbolterapeutisk verktøy i systemisk familiebehandling, en litteraturstudie med utgangspunkt i et utvalg vitenskapelige artikler, med disse forsknings- spørsmålene: Hvordan kan bruk av dukker som symbolterapeutisk verktøy knyttes til narrativ tilnærming til systemisk familieterapi? Hvordan kan bruk av dukker løfte frem barnets stemme? Det undersøkte materialet består av 9 vitenskapelige artikler og en masteroppgave over et tidsspenn fra 1936 til 2012. Jeg har brukt tematisk innholdsanalyse. Formålet med les- ningen var å se på hvordan artiklene beskriver bruk av dukker på ulike måter. Å få barn og foreldre til å kommunisere som likeverdige deltakere i familiebehandling kan være utford- rende. Jeg har vært opptatt av hvordan barnets stemme kan løftes frem i familiebehandling, med spesiell fokus på systemisk familieterapi. Barn trenger flere uttrykksformer enn bare samtaler. Barns behov for å forstå mening og sammenhenger er avgjørende for deres psykiske helse. Jeg ville se hvordan bruk av dukker med narrativ tilnærming kan få frem mestringshis- torier som kan stryke relasjonene i familien. Jeg var også interessert i hvordan dukker kan brukes til refleksjon med familien. I gjennomgang av artiklene så jeg at familiebehandling i dag kan hente erfaring fra tidligere praksis med bruk av dukker, både fra familieterapi og fra barneterapi. Samspill med dukker kan skape en leken atmosfære og gi rom for barnets stemme. Min tidligere antakelse om at te- rapeuten må ha en ikke-ledende posisjon for å løfte frem barnets stemme, viste seg å ikke stemme. Funnene utvidet min forståelse for ledet terapi med dukker som en egnet metode for å åpne opp for temaer som er vanskelige å sette ord på. Veksling mellom tilskuerposisjon og deltakerposisjon i dukkespillet, kan fremme likeverdig kommunikasjon i familien. Ved å re- flektere gjennom dukken, og ved å bruke dukker som reflekterende team, kan familien bli til- ført en ny dimensjon.
I have looked into the use of puppets as a symbolic therapeutic tool in systemic family therapy. This is a literature study based on some selected scientific articles. My research questions are: How can puppets, as a symbolic therapeutic tool, be utilised within a narrative approach to systemic family therapy? How can the use of puppets, enhance the voice of the child? The studied material consists of 9 scientific articles and one masterthesis, over the time span of 1936 to 2012. I used thematic content analysis. The purpose of the reading study was to look into how the articles describe the use of puppets in different ways. Engaging young children and parents as equal participants in family therapy can be challenging. My concern was how to enhance the voice of the child in family therapy, focusing on systemic family therapy. I searched for similarities and differences between the articles. Children need more ways to express themselves than just verbal conversations. Children`s sense of coherence is crucial for their mental health. I looked into how the use of puppets with a narrative approach can bring forward narratives that has a strengthening effect on the relations in the family. I was also interested in how puppets can be used for reflections with the family. I found that family therapy of today may learn from earlier practices using puppets, from fam- ily therapy as well as from child therapy. Interaction with puppets can create a playful atmos- phere, making room for the voice of the child. My prior assumption that the therapist should only take a low level directing position, in effort to enhance the voice of the child, proved wrong. My understanding was broadened, as I found directed therapy with puppets as a suita- ble way to open up to topics that are difficult to put into words. Also, alternating positions be- tween being audience and participants in the puppet play, may promote equal participation in family therapy. Reflecting through the puppet and using puppets as a reflecting team, may provide family therapy with an extra dimension.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3288