Driftsoperatører for asylmottak i Norge: Statens virkemidler for å styre markedsdeltagelse

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Innkvartering av asylsøkere til EU er regulert etter "The Reception Conditions Directive" som et nasjonalt ansvar. I Norge tilbys asylsøkere bolig i statlige asylmottak som drives av driftsoperatører (DRO) for kommunale, ideelle eller kommersielle organisasjoner på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Tjenesten er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Andelen av kommersielle aktører er økende. Regjeringer har i flere år uttrykt et ønske om en lik fordeling mellom de forskjellige organisasjonstyper. For å øke andelen ideelle og kommunale organisasjoner som driftsoperatører er det foreslått virkemidler som UDI kan anvende i sine anbudskonkurranser. Virkemidler er knyttet til Statens verktøykasse. Markedsdeltagelsen styres hovedsakelig av avtaler og finansielle virkemidler. Justisdepartementet (JD) presiserte i 2013 at drift av asylmottak er å anse som en helse- og sosialtjeneste, og som følge av dette ville det kunne utlyses anbud begrenset til ideelle organisasjoner. Samtidig foreslår JD å øke anbudsfrister slik at nye aktører gis mer tid. Driftsoperatørene selv har et hovedfokus på totalprisen og kontraktenes varighet, med sikte på å kunne utføre en god tjeneste for sine beboere. Utlendingsdirektoratet (UDI) på sin side har fokus på å dekke et varierende behov for mottaksplasser raskt for lavest mulig kostnad til best mulig kvalitet. Markedet for DRO er delt i bedrifter med kommersielle interesser, humanitære interesser og kommunale interesser. Variasjonen i motivasjon bidrar til mangfold og effektivitet og utvikler mottaksdrift som fagfelt. Fokus på tredeling kan motvirke monopolisering.
Housing of asylum seekers to the European Union is regulated under "The Reception Conditions Directive" as a national responsibility. In Norway, asylum seekers are accommodated in national reception centers, run by operators from municipalities, NGOs and commercial, private companies, all competing equally for contracts with the Directorate of Immigration. The number of commercially operated reception centers is increasing. Norwegian governments have for some years wished for an equal share of participants from each organization in the market. This study is about tools that may help increase the number of NGOs and municipal operators in the market for reception centers. Tools in the toolbox may be information, contracts, finance or support by the part of the Directorate of Immigration, contracts and finance being the favorite steering device for this market. The Department of Justice issued a note in 2013 which specifies running reception centers as a social service, and thus enables competition among NGOs only. At the same time, the note proposes longer tender deadlines in order to facilitate for new operators to join the competition. The operators, when queried, are focused on the overall price, and contract duration, in order to be of good service to persons living at the reception centers. The Directorate of Immigration is focused on supplying a necessary number of rooms for varying arrivals of asylum seekers quickly and at lowest cost and best quality available. The market is divided among commercial, humanitarian and municipal interests. The varying motivations contribute to diversity and efficiency, and help developing the field. Diversity may prevent monopolization.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2158