Diversitet i styrerommene: Positivt eller negativt for selskapers lønnsomhet? En empirisk studie av diversitetskjennetegnene kjønn, utdanning og alder

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne masteroppgaven studerer effekten av diversitetskjennetegnene kjønn, utdanning og alder i styrerommene på selskapers lønnsomhet. I et panel bestående av 78 norske børsnoterte selskaper i tidsperioden 2005-2015, studerer vi perioden før, under og etter innføringen av kvoteringsloven. Våre funn indikerer at eksogene sjokk som følge av innføringen av loven har stabilisert seg, og vi finner en positiv signifikant sammenheng mellom kjønnsdiversitet i styrerommene og selskapers lønnsomhet i perioden 2012-2015. Vi får samtidig støtte for at kvinner i styrer er avhengig av å oppfylle en «kritisk masse» på minimum 2 kvinner for at de som minoritet skal ha en signifikant positiv effekt på selskapers lønnsomhet. Vi finner at kvinnelige styremedlemmer har høyere og mer ledelsesrelevant utdanning enn mannlige styremedlemmer. Vi får derimot ikke støtte for en statistisk signifikant sammenheng mellom styremedlemmers ledelsesrelevante utdanning og selskapers lønnsomhet. Kvinnene i styrerommene er i gjennomsnitt om lag 5 år yngre enn sine mannlige kollegaer. Resultatene tyder imidlertid ikke på at aldersdiversitet i styrerommene har en signifikant effekt på selskapers lønnsomhet.
This dissertation studies the effect of the diversity characteristics of gender, education and age among the board of directors on firm financial performance. In a panel of 78 publicly listed companies in Norway from 2005-2015, we study the period before, under and after the implementation of the gender balance law. We find strong evidence that the exogenous shock following the implementation of the quota has stabilized and that gender diversity seems to have a significant positive effect on firm financial performance in the years 2012-2015. Our results indicate that women on corporate boards need to fulfill a «critical mass» consisting of 2 or more women to make women as a minority have a positive significant effect on firm financial performance. Our study shows that female board of directors have more education relevant to management positions than their male colleagues. We find no evidence for either a positive or a negative relationship between education among board of directors and firm financial performance. The average woman in our sample is 5 years younger than the male director. Our result does not suggest that age diversity has any significant effect on firm financial performance.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3447