Diversitet i lærerutdanningene. Bidrag til en profesjonsorientert forståelse av fag og kunnskapsområder

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Universitetsforlaget

Document type

Abstract

Artikkelen drøfter forståelsen av lærerutdanningsfagene som profesjonsfag i en flerkulturell samfunnskontekst. Fokus for drøftingen er spenningen mellom fagenes egenart og fagenes flerkulturelle profil, belyst med bakgrunn i pro- fesjonsteori og funn fra et igangværende forskningsprosjekt innenfor Kompetanse for mangfold-satsingen; Diversitet i lærerutdanningene. I artikkelen utvikles argumentasjonen for en kontekstbasert forståelse, som ikke bare krever en tilpasning av enkeltelementer i fagene og kunnskapsom- rådene, men som tar til orde for en nytolkning av fagfor- ståelsen innenfor en utvidet kontekst for faglig og didaktisk refleksjon.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3125