Distansledarskap av Facility Management projekt: En kvalitativ casestudie om konsekvenser av upplevd distans på engagemang i en arbetsintensiv organisation

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denna masteruppsats undersöker hur distansledarskap i en organisation kan påverka relationer och engagemang på arbetsplatsen. Målet är att studien ska bidra till förslag om hur man kan reducera den eventuellt negativa effekten av upplevd distans och öka engagemanget hos servicemedarbetare i Sodexo. Uppgiften utgår från fem case i Facility Management organisationen Sodexo Norge AS. Valet av de fem casen gjordes med syftet att kunna identifiera skillnader och likheter i hur dessa leds. Data samlades in genom 19 intervjuer av respondenter på tre olika nivåer i rollerna kontraktchef, site manager och servicemedarbetare. Syftet med studien är att skapa en förståelse för effekten av distans, relationer och engagemang i en arbetsintensiv organisation som Sodexo. Problemställningen som undersöks är: Hur påverkar relationen mellan ledare och anställd vid distansledarskap av projekt i Sodexo upplevelsen av distans och servicemedarbetarnas engagemang? Den teoretiska ramen till studien baseras på tidigare forskning och teori innanför områden som distansledarskap, LMX och engagemang. De fynd som gjorts i studien indikerar att relationen mellan kontraktchef och site manager har en betydning för upplevelsen av distans och servicemedarbetarens engagemang. Det mest överraskande fyndet är att det indirekta ledarskapet från administrativa ledare på huvudkontoret ser ut att ha en större effekt på anställdas engagemang än förväntat. Resultaten indikerar att relationen mellan ledare och anställd har betydning för upplevelsen av distans i Sodexo. Det som kännetecknar ledaren i de case som upplever mindre distans är egenskaper som framförallt igenkänns vid hög-kvalitets LMX. Vidare ser tillhörighet till Sodexo, transparent information och utveckling ut att påverka servicemedarbetarnas engagemang och upplevelse av Sodexo som arbetsgivare.
This master's thesis examines how remote leadership in an organization can affect relationships and engagement at the workplace. The aim for the study is to contribute to suggestions on how to reduce the possible negative effect of perceived distance and increase employee engagement. The thesis is based on five cases in Sodexo Norge AS, a global Facility Management organization. The choice of five cases was made with the aim of being able to identify similarities and differences between how these are led. Data was collected through 19 interviews of respondents at three different levels in the organization in the roles of contract manager, site manager and service employee. The purpose of the study is to create an understanding of how distance, relationships and engagement affect a labor-intensive organization such as Sodexo. The following research question will be examined: How does the relationship between the leader and employee during remote leadership of projects in Sodexo affect perceived distance and service employees' engagement? The theoretical framework for the study is based on previous research and theory within areas such as remote leadership, LMX and engagement. The findings made in the study indicate that the relationship between contract manager and site manager has an impact on perceived distance and the service employee's engagement. The most surprising finding is that the indirect leadership by personnel at the head office seems to have a greater effect on the service employees' engagement than anticipated. The results indicate that leadership style and close relationships are important for the perception of distance within Sodexo. What characterizes the leader in the cases that experience less distance are attributes that are recognized in high-quality LMX. Furthermore, organizational belonging, information and development seems to influence the employees' level of engagement as well as their perception of Sodexo as an employer.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7667