Digital læringsressurs -et bidrag til a styrke matematikkopplæring?

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

Resultatene fra PISA 2012 viste at en god del norske elever føler seg hjelpeløse når de jobber med matematikkoppgaver og er stressede når de gjør matematikklekser (Jensen & Nortvedt, 2013). Andre studier har vist at elevenes mangel på motivasjon er en stor utfordring i matematikkopplæring. I tillegg viser det seg at elevenes matematiske kompetanse fra ungdomsskolen påvirker frafallet i videregående skole (Falch, 2013). Hensikten med studien har vært å undersøke om en digital læringsressurs kan bidra å styrke matematikkopplæring. Den digitale læringsressursen Kikora ble valgt for å undersøke dette. Det overordnede forskningsspørsmålet var: «Kan en digital læringsressurs bidra til å styrke matematikkopplæring?». For å kunne svare på det overordnede forskningsspørsmålet, er studien gjennomført ved hjelp av operasjonaliserte forskningsspørsmål som omhandler motivasjon, mestring og prestasjon. Den kognitiv-konstruktivistiske teoritradisjonen er brukt som bakgrunn for å besvare forskningsspørsmålet. Det er brukt en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ undersøkelse, kalt metodetriangulering, for å svare på forskningsspørsmålet. Elevene i forsøksgruppen brukte Kikora til å gjøre lekser i forsøksperioden, mens elevene i kontrollgruppen gjorde tradisjonelle lekser. De har svart på en spørreundersøkelse før og etter forsøksperioden og er blitt intervjuet for å undersøke elevenes opplevelse av motivasjon og mestring ved bruk av Kikora. Undersøkelsene vedrørende prestasjon er gjennomført ved hjelp av førtest og ettertest med kontrollgruppe. Elevene som brukte Kikora ble i hovedsak motivert av å bruke Kikora. Flertallet av elevene syntes det var middels eller over middels gøy å jobbe i Kikora. De aller fleste av elevene ønsket å fortsette med Kikora etter forsøksperioden. De opplevde mestringen av den digitale læringsressursen i varierende grad avhengig av karakternivå. Det kan med stor nok grad av sikkerhet konkluderes med at Kikora bidro til å forbedre prestasjonsnivået til elevene, fordi det etter forsøksperioden var en signifikant forskjell i prestasjon mellom forsøksgruppen og kontrollgruppen. Det ble konkludert med at en digital læringsressurs kan bidra til å styrke matematikkopplæring.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2144