Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

I 2011 fikk Institutt for estetiske fag, ved Høgskolen i Oslo og A kershus (HiOA) beskjed om å utarbeide nye studieplaner. De nye studieplanene skulle være i tråd med et nytt Nasjon alt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Kunnskapsdepartementet satte 2012 som frist for imple - mentering i de enkelte fag. Det var ikke mye diskusjo n rundt hva innføring av kvalifikasjons - rammeverket ville innebære, annet enn en forklar ing på hva NKR sto for. Artikke len er basert på en litteraturundersøkelse med fokus på å finne ut hva NKR er, hvor det kommer fra, og hvilke fagdidaktiske konsekvenser det vil ha å gå fra en målstyrt studieplan til en programplan som vektlegger læringsutbytte. Forfatteren h ar i mange år undervist i digi tale medier på bachelorstudium Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk. De fagdidaktiske vurderingene er derf or be gren set til å omhandle digitale medier.

Keywords

Version

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3156