Dewey i norske folkebibliotek

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Temaet for denne masteroppgaven er hvordan Dewey fungerer som system i mindre norske folkebibliotek. Dette er et tema jeg har blitt interessert i som følge av at jeg både har erfaring fra å jobbe i folkebibliotek, og at jeg i mange år har jobbet både med praktisk klassifikasjon og med klassifikasjonsspørsmål på nasjonalt nivå gjennom jobb i Nasjonalbiblioteket. Undersøkelsen min ble foretatt som kvalitative intervjuer med til sammen 16 bibliotekarer, og jeg har analysert funnene mine ved hjelp av bl.a.Susan Leigh Stars teori om grenseobjekter. Dette har gitt et verktøy til å forstå hvordan samsvaret mellom systemet og den lokale bruken av systemet er, og hvordan systemet blir brukt ulikt praksisfellesskap og hvordan det blir brukt til ulike formål. Funnene mine viser at bibliotekarene i svært liten grad klassifiserer selv, at Biblioteksentralens klassifikasjon fungerer som en standard, og det er stor bevissthet om at det er viktig å følge en standard for å lette gjenbruk og samarbeid. Samtidig er det store variasjoner i måten Dewey blir brukt på i hylleoppstilling, dvs som hjelp til formidling av fysiske samlinger Det som er felles, er at bibliotekarene er enige om at det er viktig å beholde Dewey som et system både bibliotekarer og brukere kjenner igjen.Abstract
The topic of this Master’s thesis is the Dewey Decimal Classification’s behavior as a system in smaller Norwegian public libraries. This is a topic that I have become interested in due both to work experience in a public library and to many years’ practical experience working with classification and with classification questions on a national level at the National Library of Norway. My survey was conducted as quantitative interviews with a total of 16 librarians, and I have analysed the results amongst others through the lens of Susan Leigh Star’s theory of boundary objects. This has given me a tool through which to see how the Dewey system corresponds to local usage of the system, and how the system has been used in diverse communities of practice to diverse ends. My findings reveal that librarians classify very little themselves,that Biblioteksentralen’s classification work is perceived as a standard, and that librarians are aware that it is important to follow a standard in order to facilitate reuse and cooperation. At the same time, there are large variations in the ways in which the Dewey system is used in shelflisting to mediate physical collections to end users. All the librarians agree, however, in the importance of retaining Dewey as a system that both librarians and end users recognize.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2544