Det viktige møtet med jordmor: Kvinners opplevelse av en dødfødsel.

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MAJO;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Å få økt kunnskapen om kvinners opplevelse av møte med jordmor ved en dødfødsel og hvordan de føler seg ivaretatt av jordmor når de er på sykehuset. Problemstilling: Hvordan opplever kvinner møte med jordmor ved dødfødsel og hvilken omsorg har de behov for? Metode: Systematisk litteraturstudie med tematisk analyse. Litteratursøk ble utført i 4 databser, Cinahl, Ovid Medline, PsycInfo og Maternity and Infate Care. Ved bruk av sjekkliste fra Kunnskapssenteret ble 11 artikler inkludert. Resultat: Funn av tre overordnede temaer: ”Å få beskjed om at babyen er død”, ”Å gå gjennom en dødfødsel” og ”Å skape minner etter en dødfødsel”. Konklusjon: Kvinner som går igjennom en dødfødsel trenger god og gjentagende informasjon fra de kommer inn på sykehuset. Det er viktig at jordmor er til stede og er støttende under fødselen. Omsorgen som gis må være individuelt tilpasset. Empati og respekt er elementer som fremmer opplevelsen av ivaretagelse. Jordmor må veilede kvinnen i å skape evigvarende minner med babyen etter fødsel.
Aim: To increase knowledge about women's experience of the meeting with midwives at a stillbirth and how they feel cared for by midwives during their time at the hospital. Thesis question: How do women experience the meeting with midwives at a stillbirth and what kind of care do they need? Method: Systematic literature study with thematic analysis. Literature searches were performed in 4 databases, Cinahl, Ovid Medline, PsycInfo and Maternity and Infante Care. By using a checklist from the kunnskapssenteret, 11 articles were included. Results: Discoveries of three overarching themes: "To be notified that the baby is dead", "To go through a stillbirth" and "To create memories after a stillbirth". Conclusion: Women who are going through a stillbirth need good and recurring information from when they enter the hospital. It is important that midwives are present and supporting during birth. The care given must be individually adapted. Empathy and respect are elements that promote the experience of caring. The midwife must guide the women in creating lasting memories with the baby after birth.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/8045